Wstęp deklaracji

Wieluński Dom Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony placówki www.wdkwielun.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 05.05.2022 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 05.05.2022 r.

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Skróty klawiaturowe

Klawisze dostępu (accesskeys)

Przeglądarki internetowe umożliwiają przejście do odnośnika za pomocą skrótów klawiszowych zdefiniowanych na stronie, które zastępują w nawigacji potrzebę używania myszki. Sposób użycia klawiszy dostępu jest także zależny od posiadanego systemu operacyjnego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor Wieluńskiego Domu Kultury – Elżbieta Kalińska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 43 843 86 40. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę
w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności architektonicznej – Wieluński Dom Kultury, ul. Krakowskie Przedmieście 5, Wieluń

Dostępność wejścia:

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Przy wejściu głównym (od strony Parku Miejskiego im. Żwirki i Wigury) znajduje się pochylnia umożliwiająca wjazd wózka inwalidzkiego. Boczne wejście (od strony parkingu) nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych, znajduje się przy nim domofon.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Budynek posiada dwie kondygnacje. Na parterze znajduje się sala widowiskowa dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Na pierwsze piętro prowadzą kręte, wąskie schody. Budynek nie posiada windy.

Dostępność parkingu:

Przed budynkiem znajduje się parking, nie ma na nim wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność toalet:

W budynku mieszczą się dwie toalety (parter i pierwsze piętro), które nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Utrudnienia:

Brak dostosowania schodów dla osób niepełnosprawnych. Przy schodach wewnętrznych brak jest platform oraz pochylni. Pomieszczenia dydaktyczne na piętrze nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Obsługa osób słabosłyszących:

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Brak pętli indukcyjnej oraz jakiegokolwiek innego systemu do tłumaczenia języka migowego.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Możliwość wstępu z psem asystującym.

Opis dostępności architektonicznej – Kino-Teatr „Syrena”, ul. Narutowicza 2, Wieluń

Dostępność wejścia:

Do budynku prowadzą 4 wejścia. Trzy z nich dostosowane są dla osób niepełnosprawnych – posiadają: pochylnie, platformy i podnośniki. Wszystkie dostosowane wejścia są z poziomu ziemi. W budynku znajduje się winda.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Budynek posiada trzy kondygnacje. Na parterze znajduje się sala kinowo-teatralna dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Na poszczególne kondygnacje prowadzą schody, bądź winda.

Dostępność parkingu:

Przed budynkiem znajdują się wyznaczone miejsca parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność toalet:

W budynku mieszczą się toalety na każdej kondygnacji. Jedynie toalety na parterze przystosowane są dla osób niepełnosprawnych.

Utrudnienia:

Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Obsługa osób słabosłyszących:

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Brak pętli indukcyjnej oraz jakiegokolwiek innego systemu do tłumaczenia języka migowego.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Możliwość wstępu z psem asystującym.

Udogodnienia:

Dostosowanie sali kinowo-teatralnej oraz zaplecza dla użytkowników z niepełnosprawnością.

Czytelny układ wejść do budynku.
Wejście z poziomu terenu.

Winda.
Możliwość realizacji wydarzeń kulturalnych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Opis dostępności architektonicznej – Wieluński Dom Kultury,
ul. Reformacka 3, Wieluń

Dostępność wejścia:

Budynek posiada tylko jedno wejście, które nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Budynek posiada dwie kondygnacje. Na parterze znajduje się toaleta niedostosowana dla osób niepełnosprawnych. Na pierwsze piętro prowadzą schody. Budynek nie posiada windy.

Dostępność parkingu:

Przed budynkiem znajduje się parking miejski na którym są wyznaczone miejsca dla niepełnosprawnych.

Dostępność toalet:

Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Utrudnienia:

Brak dostosowania schodów dla osób niepełnosprawnych. Brak windy. Pomieszczenia dydaktyczne, znajdujące się na pierwszym piętrze, nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Obsługa osób słabosłyszących:

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Brak pętli indukcyjnej oraz jakiegokolwiek innego systemu do tłumaczenia języka migowego.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Możliwość wstępu z psem asystującym.

Opis dostępności architektonicznej- Dworca Kulturalnego Wieluń-Dąbrowa ul.Kolejowa 8, Wieluń

Dostępność wejścia:

Budynek posiada 6 wejść, z czego trzy z nich przystosowane są dla osób niepełnosprawnych. Dwa od strony parkingu, jedno od strony peronu. Wejścia te są z poziomu zero.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Budynek posiada jedną kondygnacje.

Dostępność parkingu:

Przed budynkiem znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność toalet:

W budynku znajdują się 3 toalety, z czego jedna przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych.

Udogodnienia:

Możliwość realizacji zajęć  dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Utrudnienia:

Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Obsługa osób słabosłyszących:

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Brak pętli indukcyjnej oraz jakiegokolwiek innego systemu do tłumaczenia języka migowego.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Możliwość wstępu z psem asystującym.

Dodatkowe informacje:

Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji. Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej.