REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„WIELUŃ PĘDZLEM MALOWANY”

konkurs w ramach zadania finansowanego ze środków Fundacji PZU

§ 1

CELE KONKURSU:

- stworzenie ilustracji do tomiku poezji „Wieluń wierszem pisany”

- promowanie Ziemi Wieluńskiej

- rozbudzanie patriotyzmu lokalnego

- wyrażanie ekspresji twórczej w wybranej formie plastycznej

- rozwijanie aktywności twórczej

§ 2

ORGANIZATOR KONKURSU: WIELUŃSKI DOM KULTURY

§ 3

WARUNKI UCZESTNICTWA:

- konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych Ziemi Wieluńskiej

- każdy uczestnik może przedstawić jedną pracę

- praca konkursowa ma mieć format A4,

- musi przedstawiać wizerunek miasta Wieluń: pejzaż, ulica, charakterystyczne budynki, miejsca ważne dla autora pracy

- ilustracja może zostać wykonana za pomocą wybranej techniki plastycznej: malarstwo, grafika, szkic, pastele, frotaż lub inne, jednak nie powinna zawierać doklejonych elementów (guziki, plastelina, bibuła)

- prace muszą być wykonane samodzielnie, nigdzie wcześniej niepublikowane, nie zgłaszane do innych konkursów

- zgłoszone prace oceniane będą jako prace indywidualne, nie przyjmujemy prac zbiorowych

- w konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy ani osoby współpracujące z Organizatorem. W konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).

§ 4

WARUNKI ORAZ TERMIN ZŁOŻENIA PRAC:

- podpisane prace winny zostać złożone wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia w siedzibie Wieluńskiego Domu Kultury, lub wysłane na adres:

WIELUŃSKI DOM KULTURY

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 5

98- 300 WIELUŃ

- prace należy złożyć do 20. 10. 2021 r.

- jury powołane przez Dyrektora Wieluńskiego Domu Kultury wyłoni zwycięzców konkursu

- na zwycięzców czekają cenne nagrody

- przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to 22. 10. 2021 r.

- lista laureatów zostanie podana na fanpage oraz stronie internetowej Wieluńskiego Domu Kultury 

- wybrane prace zostaną wykorzystane w tomiku poezji „Wieluń wierszem pisany”

§ 5

UWAGI KOŃCOWE:

- Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac w wydanym tomiku wierszy „Wieluń wierszem pisany”

- Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac podczas wystawy na Dworcu Kulturalnym Wieluń Dąbrowa pt. „Wieluń pędzlem malowany”

- zgłoszone do konkursu prace pozostają własnością Organizatora

- nagrody nieodebrane w wyznaczonym terminie przechodzą na własność Organizatora Konkursu do wykorzystania w innych edycjach konkursów

- uczestnictwo w konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe podane w karcie zgłoszeniowej (imię, nazwisko, numer telefonu), będą przetwarzane przez Wieluński Dom Kultury – Administratora Danych Osobowych, w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia
o Ochronie Danych Osobowych – tzw. RODO. Dane będą przetwarzane przez okres do 3 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez WDK znajdują się pod linkiem http://wdkwielun.pl/wp-content/uploads/2016/02/Obowi%C4%85zek-informacyjny.pdf – zachęcamy do zapoznania się z nimi.