Regulamin wynajmowania samochodu służbowego Wieluńskiego Domu Kultury z dnia 22 października 2012 roku. § 1 Opłaty za wynajem samochodu służbowego. 1. Stawkę odpłatności za wynajem samochodu służbowego Wieluńskiego Domu Kultury – zwanego dalej WDK – określa cennik stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu: 2. Cennik, o których mowa wyżej zawiera dwa rodzaje stawek: a) stawkę dla podmiotów podległych pod Urząd Miejski w Wieluniu oraz pracowników WDK, b) stawkę dla pozostałych podmiotów i osób fizycznych. 3. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor WDK może odstąpić od pobierania opłat za wynajem. 4. Odstąpienie od pobierania opłaty może nastąpić wyłącznie w przypadku wynajmu o charakterze niekomercyjnym i wymaga złożenia przez zainteresowany podmiot pisemnego wniosku zawierającego uzasadnienie. § 2 Pierwszeństwo w wynajmie samochodu służbowego przysługuje następującym podmiotom: 1) jednostkom organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Wieluniu, 2) gminnym jednostkom organizacyjnym, 3) podmiotom wykonującym ustawowe zadania gminy, 4) pracownikom WDK, 5) kołom i sekcjom zainteresowań WDK. § 3 Zasady wynajmu samochodu służbowego WDK 1. Wynajem samochodu służbowego WDK następuje łącznie z obsługą przez pracownika WDK. 2. Wzór umowy najmu samochodu służbowego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. § 4 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zarządzenie Nr 19/16 Dyrektora Wieluńskiego Domu Kultury w Wieluniu Załącznik nr 1 - cennik Załącznik nr 2 - umowa najmu Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8