Wieluński Dom Kultury
Pokaż menu

KONKURS WOKALNY 2020 – „Stare Dobre Małżeństwo” rozstrzygnięty!

 

 

 

KONKURS WOKALNY 2020

„Stare Dobre Małżeństwo”

rozstrzygnięty!

Jury w składzie: Wojciech Czemplik, Artur Szczęsny, Dominika Sznajder-Janczewska oraz Arkadiusz Spodymek przyznali:

 • w kategorii młodzieżowej ( 14-18lat)

I miejsce Ada Włodarczyk

II miejsce Ola Płatek

III miejsce Maja Ciach

 • w kategorii dorosłych ( powyżej 18 r.ż.)

I miejsce Paulina Sitarska

II miejsce Monika Sokołowska

III miejsce Michalina Rzepkowska

Gratulujemy!

Nagrodę publiczności w głosowaniu online otrzymuje Ada Włodarczyk. 

 TRANSMISJA Z KONCERTU DOSTĘPNA JEST NA  FACEBOOKU ORAZ YOUTUBE WIELUŃSKIEGO DOMU KULTURY. 

REGULAMIN

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
 2. Organizatorem konkursu jest Wieluński Dom Kultury z siedzibą w Wieluniu, przy ul. Krakowskie Przedmieście 5, 98-300 Wieluń.
 3. Finał Konkursu „Stare Dobre Małżeństwo” odbędzie 27.11.2020 r.
 4. Uczestnik (w przypadku osób niepełnoletnich rodzic lub prawny opiekun) biorący udział
  w Konkursie oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia.

 

II.CELE KONKURSU:

 1. Prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego polskiej grupy folkowej, wykonującej poezję śpiewaną „Stare Dobre Małżeństwo”.
 2. Inspirowanie Uczestników Konkursu do własnych poszukiwań artystycznych.
 3. Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez bezpośredni kontakt z wartościowymi utworami muzycznymi.
 4. Konfrontacja i integracja amatorskiego środowiska muzycznego.

 

III. KATEGORIE WIEKOWE:

 1. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
 • kategoria młodzieżowa (14-18 lat)
 • kategoria dorosłych (powyżej 18 r.ż.)

 

IV.WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. W konkursie mogą wziąć udział artyści amatorzy: soliści.
 2. Każdy uczestnik zgłosi 3 utwory z repertuaru zespołu „Stare Dobre Małżeństwo”.
 3. Organizator wybierze jeden utwór, który uczestnik zaprezentuje podczas Finału konkursu.
 4. Czas wykonania utworu nie powinien przekroczyć 5 minut.
 5. Zgłoszenie udziału w Konkursie polega na: przesłaniu czytelnie i prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia, stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu. Dla biorących udział w konkursie osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda i podpis rodziców lub opiekunów, który należy złożyć na karcie zgłoszenia. Prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 13 listopada 2020 r. mailem na adres: sekretariat@wdkwielun.pl, bądź pocztą tradycyjną do siedziby Wieluńskiego Domu Kultury, ul. Krakowskie Przedmieście 5, 98-300 Wieluń dopiskiem: „Stare Dobre Małżeństwo” -.Decyduje data stempla pocztowego.
 6. Karta zgłoszenia i regulamin znajdują się na stronie www.wdkwielun.pl
 7. Uczestnicy mogą wykonać utwór z podkładem muzycznym przygotowanym wcześniej na nośniku pendrive w formacie WAV lub MP3, albo przy akompaniamencie wykonywanym na żywo przez maksymalnie 3 instrumentalistów. Organizator zapewnia perkusję oraz elektroniczny fortepian, pozostałe ewentualne instrumenty muzycy organizują we własnym zakresie. Preferowany jest akompaniament wykonywany na żywo. Za jakość dostarczonych nagrań na nośniku pendrive odpowiada Uczestnik.
 8. Repertuar zgłoszony do konkursu nie podlega zmianie.

V.FINALIŚCI:

 1. Uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie do dnia 16.11.2020 r. o wybranym przez Organizatora utworze spośród zgłoszonych przez Uczestnika, który zostanie wykonany podczas Finału konkursu.
 2. Finał Konkursu będzie transmitowany na żywo na stronie profilu Facebook Wieluńskiego Domu Kultury.

 

VI.JURY IKRYTERIA OCENY:

 1. Jury będzie oceniać walory głosowe, własną interpretację, dobór repertuaru, muzykalność, ogólny wyraz artystyczny.
 2. Dodatkowo oceniane będzie wykonanie utworu we własnej aranżacji.
 3. Jury przyzna nagrody pieniężne w czasie Gali Finałowej w dwóch kategoriach wiekowych:

I miejsce: 500 zł

II miejsce: 400 zł

III miejsce: 300 zł

oraz nagrodę publiczności przyznaną w drodze oddawania głosów za pośrednictwem wiadomości SMS.

SMS-y z głosami oddawanymi przez publiczność można  wysyłać w  czasie trwania Finału konkursu, tj. w dniu 27 listopada 2020 r., od godziny 10:00 do zakończenia przesłuchań Uczestników.

4.Decyzje jury są ostateczne.

5.Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania poszczególnych nagród w każdej z kategorii.

 

VIII. ORGANIZATOR ZAPEWNIA:

1.Profesjonalną scenę.

2.Sprzęt nagłaśniający i obsługę elektro-akustyczną.

 

 1. PRZEPISY OGÓLNE
 2. Udział w konkursie jest bezpłatny, dobrowolny i oznacza akceptację regulaminu.
 3. Organizator nie pokrywa kosztów transportu i wyżywienia.
 4. Organizator nie zwraca kosztów wysłania SMS.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania i filmowania prezentacji muzycznych.
 6. Uczestnicy wyrażają zgodę powierzenia organizatorowi prawa do nieodpłatnego wykorzystania transmisji i rejestracji ich występu.
 7. Niezastosowanie się do któregoś z punktów w regulaminie powoduje dyskwalifikację.
 8. Osoba do kontaktu w sprawach organizacyjnych ze strony WDK: Marek Walczak m.walczak@wdkwielun.p-l tel. 735 984 807.

 

 1. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 2. 1. Administratorem danych osobowych podanych w karcie zgłoszenia jest Wieluński Dom Kultury
  z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 5, 98-300 Wieluń, prowadzącym działalność zgodnie ze swym statutem. Tel: 43 843 86 40, e-mail: sekretariat@wdkwielun.pl.
 3. Z inspektorem ochrony danych Wieluńskiego Domu Kultury można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@wdkwielun.pl lub pod numerem telefonu: 735 984 807.
 4. Dane osobowe podane w karcie zgłoszenia zespołu będą przetwarzane w celu organizacji
  i przeprowadzenia Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej zwanego „RODO”. Dane osobowe laureatów przeglądu będą przetwarzane w celu wypłacenia nagrody pieniężnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 21 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 5. Dane osobowe podane w karcie zgłoszenia będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od dnia przeprowadzenia Konkursu, a dane osobowe laureatów przez okres 5 lat liczony od końca roku,
  w którym odbył się przegląd.
 6. Podanie danych jest niezbędne w celu organizacji i przeprowadzenia przeglądu,
  a w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

– żądania od Wieluńskiego Domu Kultury dostępu do swoich danych osobowych,

– sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

– otrzymania od Wieluńskiego Domu Kultury swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia tych danych do innego administratora.

 

 1. W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych przez Wieluński Dom Kultury narusza przepisy RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, mogą Państwo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym.
 2. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym i nie będą podlegać procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji. To znaczy, że nie będą one przetwarzane w sposób automatyczny i nie będą podlegać profilowaniu.

 

 

Pokaż panel
Pracownia muzyki
Pracownia plastyki
Pracownia arteterapii
Pracownia ruchu
Kluby
Wieluński Uniwersytet trzeciego wieku


Kontakt

Wieluński Dom Kultury
Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
tel. 43 843 86 40
Więcej...

Deklaracja dostępności

Więcej...

Zadanie pn. "Krzesimir Dębski-dzieło na orkiestrę mieszaną z udziałem solisty” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

Zadanie pn. „Promujemy ekologię” dofinansowane ze środków Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.

Zadanie pn. „Cyfryzacja sali kameralnej Kino Teatru-Syrena w Wieluniu” w ramach „Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Rozwój Kin – Cyfryzacja”.

Zadanie pn. „Zakup i montaż nagłośnienia kinowego i ekranu kinowego w Sali kameralnej Kino Teatru Syrena w ramach programu operacyjnego Rozwój kin – Modernizacja Kin” dofinansowane z środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej .