Wieluński Dom Kultury
Pokaż menu

Konkurs fotograficzny – wyniki

 

 

DAWNE FOTOGRAFIE – Człowiek w pejzażu miasta, zwycięzcy konkursu:

1. Wiesława Choczaj
2. Czesława Kowalska
3. Wiesława Werbicka – Żywica
3. Danuta Parzyjagła
Gratulujemy‼️

 

          REGULAMIN:

 1. a) Organizatorem Konkursu jest Wieluński Dom Kultury, 98-300 Wieluń, ul. Krakowskie Przedmieście 5, NIP: 8321042242, REGON: 000281625
 2. b) Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.wdkwielun.pl.

 

 1. Celem Konkursu jest ukazanie na dużych formatach w przestrzeni miejskiej dawnych uroków Wielunia i jego mieszkańców.

 

 1. Konkurs adresowany jest do mieszkańców Wielunia i ich rodzin oraz osób w inny sposób powiązanych z miastem. Uczestnikiem Konkursu może zostać osoba, która:
 2. a) ukończyła 18 lat,
 3. b) nie świadczy profesjonalnych usług fotograficznych i nie posiada wykształcenia w zakresie fotografiki,
 4. c) nie jest pracownikiem Organizatora lub członkiem Jury, tudzież członkiem ich rodziny lub osobą najbliższą.

 

 

4. Do Konkursu zostanie zakwalifikowana fotografia spełniająca następujące warunki:

 1. a) fotografia ma przedstawiać postać lub kilka postaci związanych z miastem Wieluń (przez zamieszkanie, pracę, pełnione funkcje) na tle pejzażu miasta,
 2. b) na fotografii musi być rozpoznawalny element miasta, np. architektura, elementy architektury, przestrzeń miejska,
 3. c) fotografia ma pochodzić sprzed 1989 roku, a więc powinna być zrobiona minimum 30 lat temu,
 4. d) fotografia nie może zawierać treści nacechowanych negatywnie, tj. wulgarnych, obraźliwych, sprzecznych z dobrymi obyczajami, pornograficznych, propagujących przemoc, nienawiść rasową lub religijną,
 5. e) fotografia nie może zawierać przekazów reklamowych,
 6. f) fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich oraz dóbr osobistych osób trzecich.

 

5. Warunki uczestnictwa:

 1. a) zdjęcia należy dostarczyć w formie papierowej wraz z kartą zgłoszenia do konkursu stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu do sekretariatu Wieluńskiego Domu Kultury do dnia 28 czerwca 2019, w godzinach od 8.00 do 16.00,
 2. b) każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 zdjęć,
 3. c) warunkiem zakwalifikowania zdjęcia do Konkursu jest jego dobra jakość oraz widoczna na zdjęciu osoba/osoby i rozpoznawalny fragment miasta,
 4. d) fotografie zostaną zwrócone autorowi po zakończeniu Konkursu.

 

 1. Prawa autorskie:
 2. a) z chwilą zgłoszenia swojego udziału w Konkursie, Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do fotografii zgłoszonych w ramach konkursu bez ograniczeń czasowych, terytorialnych, na wszystkich znanych w dniu zgłoszenia polach eksploatacji, w szczególności:
 3. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz cyfrową,
 4. w zakresie obrotu egzemplarzami, na których utrwalono utwór – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy, 
 5. w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne wystawienie, wyświetlenie i udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym,
 6. wykonywanie autorskich praw zależnych do fotografii poprzez jej przekształcanie, przerabianie, adaptację całości i fragmentów, publikowanie w ramach materiałów promocyjnych związanych  z Konkursem, wykorzystywanie w celach marketingowych Organizatora,
 1. b) Uczestnik upoważnia Organizatora do decydowania o oznaczeniu, sposobie oznaczenia lub braku oznaczenia fotografii,
 2. c) wraz ze zdjęciem uczestnik składa podpisaną klauzulę, w której wyraża zgodę na publikację fotografii i nieodpłatne umieszczenie jej powiększonej wersji w przestrzeni miejskiej
 3. d) jeżeli wizerunki postaci przedstawione na fotografiach nie spełniają warunków zawartych w art. 81 ust. 1 zdanie drugie oraz ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Uczestnik Konkursu zobowiązany jest dostarczyć zgody na przetwarzanie wizerunku podpisane przez osoby uwiecznione na fotografiach. W przeciwnym wypadku fotografie nie
  i zakwalifikowane do udziały w konkursie. Wzór zgody na przetwarzanie wizerunku stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

 

 1. Ocena prac i nagrody:
 2. a) Jury powołane przez dyrektor Wieluńskiego Domu Kultury, dokona oceny prac ze zwróceniem uwagi na oddany na zdjęciu klimat dawnego Wielunia i wpisanego w ten klimat człowieka, formę artystyczną zdjęcia i charakter wspomnieniowy.

Za najciekawsze fotografie Jury przyzna nagrody finansowe w wysokości:

I miejsce – 1000 zł

II miejsce – 700 zł

III miejsce – 500 zł

oraz wyróżnienia – cenne nagrody rzeczowe

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania innego podziału nagród.

 1. b) Laureaci zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach w terminie 3 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia Konkursu na adres e-mail lub telefonicznie.
 2. c) Wręczenie nagród odbędzie się 07. 2019 r. o godz. 20.00 podczas City plaży, kiedy to odbędzie się wernisaż wystawy fotografii w parku im. Żwirki i Wigury w Wieluniu.

 

 1. Publiczna prezentacja fotografii:

Wszystkie fotografie zakwalifikowane do konkursu będą wyeksponowane w dużym formacie
w Galerii Parkowej w parku im. Żwirki i Wigury w Wieluniu do dnia 30 września 2019 r.

 

 1. Prawo do odwołania Konkursu:

W przypadku zakwalifikowania do konkursu zbyt małej liczby zdjęć – poniżej 30 – Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu.

 

 1. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:
 2. Administratorem danych osobowych podanych w karcie zgłoszenia jest Wieluński Dom Kultury
  z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 5, 98-300 Wieluń, prowadzący działalność zgodnie ze swym statutem. Tel: 43 843 86 40, e-mail: sekretariat@wdkwielun.pl.
 3. Z inspektorem ochrony danych Wieluńskiego Domu Kultury można skontaktować się
  pod adresem e-mail: iod@wdkwielun.pl lub pod numerem telefonu: 735 984 807.
 4. Dane osobowe podane w karcie zgłoszenia będą przetwarzane w celu organizacji
  i przeprowadzenia Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie na podstawie
  6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
  dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej zwanego „RODO”. Dane osobowe laureatów Konkursu będą przetwarzane na podstawie powyższej oraz w celu wypłacenia nagrody pieniężnej i wypełnienia związanych z tym obowiązków wynikających z przepisów prawa, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 21 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 5. Dane osobowe podane w karcie zgłoszenia będą przetwarzane przez okres
  3 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia Konkursu, a dane osobowe laureatów przez okres 5 lat liczony od końca roku, w którym odbył się Konkurs.
 6. Podanie danych jest niezbędne w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu,
  a w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

– żądania od Organizatora dostępu do swoich danych osobowych,

– sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

– otrzymania od Organizatora swoich danych osobowych
w ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia tych danych do innego administratora.

 

 1. W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych przez Wieluński Dom Kultury
  narusza przepisy RODO lub ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, mogą Państwo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym i nie będą podlegać procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji. To znaczy, że nie będą one przetwarzane
  w sposób automatyczny i nie będą podlegać profilowaniu.
Pokaż panel
Pracownia muzyki
Pracownia plastyki
Pracownia arteterapii
Pracownia ruchu
Kluby
Wieluński Uniwersytet trzeciego wieku


Kontakt

Wieluński Dom Kultury
Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
tel. 43 843 86 40
Więcej...

Deklaracja dostępności

Więcej...

Zadanie pn. "Krzesimir Dębski-dzieło na orkiestrę mieszaną z udziałem solisty” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

Zadanie pn. „Promujemy ekologię” dofinansowane ze środków Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.

Zadanie pn. „Cyfryzacja sali kameralnej Kino Teatru-Syrena w Wieluniu” w ramach „Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Rozwój Kin – Cyfryzacja”.

Zadanie pn. „Zakup i montaż nagłośnienia kinowego i ekranu kinowego w Sali kameralnej Kino Teatru Syrena w ramach programu operacyjnego Rozwój kin – Modernizacja Kin” dofinansowane z środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej .