Wieluński Dom Kultury
Pokaż menu

WIELUŃSKIE ROCKOWISKO 2019

 
„WIELUŃSKIE ROCKOWISKO 2019”

ZWYCIĘZCY:

I miejsce Co z Tego

I miejsce The Gentlemen

III miejsce Vataha

 

 

 Zaproszenie do udziału w Przeglądzie kierowane jest do zespołów grających muzykę rockową w jej szerokim spektrum, a celem przeglądu jest aktywizacja muzyczna środowiska młodzieży i dorosłych, doskonalenie warsztatu wokalno-instrumentalnego, promocja wyróżniających się zespołów i instrumentalistów oraz popularyzacja muzyki rockowej wśród mieszkańców naszego miasta i regionu. Dzięki przeglądowi, dajemy amatorskim zespołom szansę i możliwość zaprezentowania swojej twórczości i umiejętności muzycznych podczas cyklu imprez zorganizowanych z okazji Dni Wielunia.

Przegląd „Wieluńskie Rockowisko 2019” odbędzie się na scenie plenerowej przy ul. Podwale   w dniu 14.06.2019 r. od godz. 19.00.

Organizatorzy przewidzieli nagrody finansowe.

 

Warunki uczestnictwa w przeglądzie:

 1. W przeglądzie „Wieluńskie Rockowisko 2019” dalej zwanym „Przeglądem” mogą wziąć udział zespoły amatorskie, które nie zawarły kontraktu płytowego, innej umowy wydawniczej lub umowy podobnej (w tym umowy o dystrybucję lub o promocję utworów muzycznych lub słowno-muzycznych).
 2. Wypełnioną kartę zgłoszenia zespołu, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, wraz z dołączoną i opisaną (wykonawca, tytuł) płytą CD (demo) zawierającą nagrania minimum 2 utworów należy przesłać (dostarczyć) do dnia
  17 maja 2019 roku na adres: Wieluński Dom Kultury, ul. Krakowskie Przedmieście 5,
  98-300 Wieluń, drogą elektroniczną na adres: sekretariat@wdkwielun.pl lub osobiście w siedzibie Wieluńskiego Domu Kultury.
 3. Powołana przez Organizatora komisja kwalifikacyjna (po przesłuchaniu dostarczonych materiałów) dokona wyboru zespołów, które wezmą udział w przeglądzie „Wieluńskie Rockowisko 2019” będącym integralną częścią Dni Wielunia 2019. Decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Uczestnikom nie przysługuje prawo odwołania od decyzji Komisji.
 4. O zakwalifikowaniu do Przeglądu Organizator poinformuje zespół drogą mailową do dnia 24.05.2019 r.
 5. Łączny czas prezentacji jednego zespołu nie może przekroczyć 30 min. W tym czasie zespół prezentuje od 2 do maksymalnie 4 utworów muzycznych. Preferowane są utwory autorskie. Organizator dopuszcza również wykonywanie coverów, przy czym wyłącznie Uczestnicy ponoszą w takim przypadku odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw autorskich, w tym za uiszczenie ewentualnych opłat na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania tymi prawami. Czas przygotowania do występu wliczony będzie do czasu prezentacji.
 6. Organizator przewidział pulę nagród w maksymalnej wysokości 2000 zł, wstępnie przewidując następujące nagrody:

I miejsce – 1000 zł              II miejsce – 650 zł                  III miejsce – 350 zł

 1. Werdykt o przyznaniu nagród poszczególnym zespołom ogłasza powołane przez Organizatora Jury. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Uczestnikom nie przysługuje prawo odwołania od decyzji Jury. Jury może dokonać podziału nagród pieniężnych w ramach przewidzianej puli nagród w inny sposób niż podany wyżej, poszerzając np. grupę nagrodzonych o kategorię najlepszy wokalista czy instrumentalista albo odmawiając przyznania pierwszego miejsca lub przyznając nagrodę kilku Zespołom jednocześnie. Werdykt Jury jest ostateczny i niepodważalny.
 2. Koszty podróży, sprzętu, udziału w Przeglądzie i ubezpieczenia pokrywają sami uczestnicy lub instytucje ich delegujące.
 3. Organizator zapewnia wykonawcom podstawowy backline: combo gitarowe x2, combo basowe, perkusję – BD 22”, T1 10”, T2 12”, T3 14” + hardware oraz aparaturę nagłaśniającą.
 4. Zakwalifikowany zespół dostarcza do Organizatora swój rider techniczny, przy czym Organizator może nie uwzględnić wszystkich wymagań z tego ridera, co Uczestnicy akceptują.
 5. Z chwilą zgłoszenia udziału w Przeglądzie, uczestnicy przekazują na rzecz Organizatora prawo do korzystania z utworów utrwalonych na płycie demo oraz artystycznych prezentacji zarejestrowanych podczas przeglądu na następujących polach eksploatacji: utrwalanie utworów dowolną techniką, rozpowszechnianie i udostępnianie utrwalonego utworu osobom trzecim za pomocą dowolnych środków masowego przekazu – w tym w formie relacji radiowych lub telewizyjnych, umieszczenia w internecie, na portalach społecznościowych, etc.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu jak również odwołania Przeglądu w dowolnym momencie. Niniejszy Regulamin nie stanowi przyrzeczenia publicznego. Regulamin podlega wyłącznie prawu polskiemu. Potrącenie lub cesja praw wymaga uprzedniej zgody drugiej strony udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności. Wszelkie kwestie sporne niezawarte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych podanych w karcie zgłoszenia zespołu jest Wieluński Dom Kultury z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 5, 98-300 Wieluń, prowadzącym działalność zgodnie ze swym statutem. Tel: 43 843 86 40, e-mail: sekretariat@wdkwielun.pl.
 2. Z inspektorem ochrony danych Wieluńskiego Domu Kultury można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@wdkwielun.pl lub pod numerem telefonu: 735 984 807.
 3. Dane osobowe podane w karcie zgłoszenia zespołu będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Przeglądu na zasadach określonych w Regulaminie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. oraz lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej zwanego „RODO”. Dane osobowe laureatów przeglądu będą przetwarzane w celu wypłacenia nagrody pieniężnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 21 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 4. Dane osobowe podane w karcie zgłoszenia zespołu będą przetwarzane przez okres
  3 miesięcy od dnia przeprowadzenia przeglądu, a dane osobowe laureatów przez okres 5 lat liczony od końca roku, w którym odbył się przegląd.
 5. Podanie danych jest niezbędne w celu organizacji i przeprowadzenia przeglądu,
  a w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

            – żądania od Wieluńskiego Domu Kultury dostępu do swoich danych osobowych,

– sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

– otrzymania od Wieluńskiego Domu Kultury swoich danych osobowych
w ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia tych danych do innego administratora.

 

 1. W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych przez Wieluński Dom Kultury narusza przepisy RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, mogą Państwo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym.
 2. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym i nie będą podlegać procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji. To znaczy, że nie będą one przetwarzane w sposób automatyczny i nie będą podlegać profilowaniu.

 

Dodatkowych informacji udziela Dariusz Szymanek – tel. 500 106 121, d.szymanek@wdkwielun.pl

Pokaż panel
Pracownia muzyki
Pracownia plastyki
Pracownia arteterapii
Pracownia ruchu
Kluby
Wieluński Uniwersytet trzeciego wieku


Kontakt

Wieluński Dom Kultury
Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
tel. 43 843 86 40
Więcej...

Deklaracja dostępności

Więcej...

Zadanie pn. „Pomagając pszczołom, pomagamy sobie” dofinansowane ze środków Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.

Zadanie pn. „Cyfryzacja sali kameralnej Kino Teatru-Syrena w Wieluniu” w ramach „Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Rozwój Kin – Cyfryzacja”.

Zadanie pn. „Zakup i montaż nagłośnienia kinowego i ekranu kinowego w Sali kameralnej Kino Teatru Syrena w ramach programu operacyjnego Rozwój kin – Modernizacja Kin” dofinansowane z środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej .