Wieluński Dom Kultury
Pokaż menu

Regulamin KINO-TEATRU SYRENA

 

REGULAMIN KINA SAMOCHODOWEGO

ORGANIZOWANEGO PRZEZ WIELUŃSKI DOM KULTURY

 

 • 1. DEFINICJE
 1. Regulamin – oznacza niniejszy dokument, który reguluje m.in. udział w proponowanych seansach filmowych oraz zasady zakupu biletów na Wydarzenia realizowane w Kinie Samochodowym za pośrednictwem Strony Internetowej.
 2. WDK lub Organizator– Wieluński Dom Kultury w Wieluniu, 98-300 Wieluń, ul. Krakowskie Przedmieście 5, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury w Księdze Rejestrowej Nr 2 prowadzonej przez Gminę Wieluń – organizator Wydarzenia.
 3. Wydarzenie– Kino Samochodowe, tj. seans filmowy organizowany na miejskim targowisku w Wieluniu.
 4. Miejsce– Miejskie targowisko w Wieluniu przy ulicy Zielonej.
 5. Bilet– znak legitymacyjny uprawniający do udziału w oznaczonym Wydarzeniu, możliwy do nabycia za pośrednictwem Stron Internetowych.
 6. Strony Internetowe– strony internetowe, poprzez które prowadzona jest sprzedaż biletów On-line na Wydarzenia.
 7. Strona Płatności– strona internetowa przelewy24.pl, administrowana przez PayPro Spółkę Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł.
 8. On-line– sprzedaż prowadzona za pośrednictwem Stron Internetowych.
 9. Kupujący– osoba, która zakupiła Bilet na Wydarzenie On-line, korzystając ze wskazanej przez WDK Strony Internetowej.
 10. Uczestnik – osoba biorąca udział w Wydarzeniu.

 

 • 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu i realizacji Biletów przez Kupujących On-line, a także zasady uczestnictwa w Wydarzeniu organizowanym przez WDK.
 2. Regulamin obowiązuje na terenie Wydarzenia organizowanego przez WDK w ramach Kina Samochodowego.
 3. Zakup biletu i wejście na teren Kina Samochodowego oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
 4. Regulamin powstał w związku z zaleceniami Rady Ministrów RP (dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/kultura/kina-plenerowe-i-samochodowe)
 5. Organizatorem Kina Samochodowego jest Wieluński Dom Kultury, ul. Krakowskie Przedmieście 5, 98-300 Wieluń, NIP: 832-10-42-242.
 6. Cena Biletu za uczestnictwo w Wydarzeniu wynosi 30,00 zł brutto za jeden samochód osobowy.
 7. Ilość Biletów przeznaczona do sprzedaży wynosi 60. Jeden zakupiony Bilet oznacza miejsce dla jednego samochodu osobowego.
 8. Do udziału w Wydarzeniu dopuszczone będą wyłącznie samochody osobowe. Liczba osób w samochodzie musi być zgodna z obowiązującymi w danym momencie normami. 
 9. Jedyną formą zakupu biletu na Wydarzenie jest forma On-line.
 10. Uczestnictwo w Wydarzeniu możliwe jest jedynie w samochodzie osobowym. Uczestnikami Wydarzenia mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.
 11. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia poprawności danych zawartych w Bilecie.
 12. Wstęp na teren Kina Samochodowego następuje poprzez okazanie Biletu na odpowiednie Wydarzenie Organizatorowi Wydarzenia.
 13. Bilety zakupione On-line skanowane będą przez zamknięte okno pojazdu (w razie konieczności uchylenia okna należy mieć założoną maseczkę lub przyłbicę).
 14. Uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest do przygotowania kodu QR do zeskanowania, ustawienia ekranu urządzenia wyświetlającego kod QR na najwyższą jasność oraz do zadbania o czystość ekranu i szyb.
 15. Odbiór dźwięku wydarzenia będzie możliwy wyłącznie drogą radiową. Zatem Uczestnik Wydarzenia powinien wyposażyć pojazd w sprawny radioodbiornik o zakresie fal od 86 do 107. Przed rozpoczęciem seansu obsługa Wydarzenia poinformuje o częstotliwości fal radiowych, na których będzie nadawany dźwięk.
 16. Na teren Kina Samochodowego zabroniony jest wjazd rowerów, motocykli, motorowerów, autobusów, samochodów ciężarowych, samochodów dostawczych, busów, pojazdów rolniczych. Jeśli samochód jest wyposażony w dach opuszczany typu kabriolet i podczas seansu jest odsłonięty, Uczestnik Wydarzenia ma obowiązek założyć maseczkę lub przyłbicę.
 17. Bilet, który jest zniszczony i niemożliwy do jego właściwego odczytania nie będzie uprawniał do  uczestnictwa  w  Wydarzeniu, bez możliwości jego zwrotu.
 18. Repertuar oraz cennik, w których zawarte są informacje na temat wydarzeń organizowanych w ramach Kina Samochodowego udostępnione będą na stronie internetowej WDK, profilu facebook oraz innych materiałach informacyjnych, np. na plakatach informacyjnych.
 19. Podczas wydarzeń organizowanych przez Wieluński Dom Kultury w ramach Kina Samochodowego zabrania się:
 1. dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku – działania takie są nielegalne (zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994r. „o prawie autorskim i prawach pokrewnych” – Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami). W przypadku używania przez Uczestnika urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz zaistnienia uzasadnionego podejrzenia nielegalnego kopiowania materiałów filmowych, obsługa ma obowiązek wyprosić taką osobę z terenu Wydarzenia oraz wezwać odpowiednie służby,
 2. spożywania alkoholu, palenia wyrobów tytoniowych oraz korzystania z papierosów elektronicznych, zażywania środków odurzających oraz innych używek,
 3. prowadzenie działalności handlowej lub innej zarobkowej,
 4. niszczenia urządzeń i sprzętu, zachowań agresywnych,
 5. prowadzenie agitacji politycznych,
 6. korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych emitujących światło i  dźwięk  mogących  przeszkadzać  w  odbiorze  Wydarzenia,
 7. innych zachowań zakłócających uczestnictwo w Wydarzeniu oraz działań zagrażających bezpieczeństwu.

 

 1. WDK zastrzega sobie prawo uniemożliwienia udziału w Wydarzeniu osobie:
  1. będącej pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,
  2. posiadającej przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagrażającej bezpieczeństwu innych osób,
  3. zachowującej się niekulturalnie wobec innych Uczestników Wydarzenia oraz obsługi Wydarzenia,
  4. nie spełniającej wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestnictwo w wydarzeniu,
  5. nie przestrzegającej zasad bezpieczeństwa związanych z pandemią Covid-19.
 2. Zabrania się wprowadzania i wnoszenia zwierząt na teren Kina Samochodowego, za wyjątkiem psa-przewodnika posiadającego odpowiednie uprawnienia, towarzyszącego niepełnosprawnemu Uczestnikowi.
 3. Za rzeczy pozostawione na terenie Kina Samochodowego WDK nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Prawo do korzystania z toalet znajdujących się na terenie Kina Samochodowego posiadają wyłącznie osoby posiadające ważny Bilet na Wydarzenie odbywające się w danym dniu. 
 5. WDK nie odpowiada za zachowanie osób trzecich naruszających dobra osobiste Uczestników Wydarzenia, w tym za wykorzystanie wizerunku Uczestników Wydarzenia.
 6. Na terenie Wydarzenia miejsca nie są numerowane. Bilet jest gwarancją miejsca na wskazanym na nim Wydarzeniu. Obsługa będzie wskazywać miejsce do zaparkowania pojazdu zgodnie z zasadą pierwszeństwa obecności na terenie realizacji Wydarzenia. Decyzję o ustawieniu pojazdów na terenie Wydarzenia podejmuje obsługa. 
 7. Uczestnicy wydarzenia są zobowiązani do wyłączenia na czas trwania Wydarzenia świateł w pojazdach oraz innych urządzeń emitujących światło lub dźwięk inny niż zapalony samochód.
 8. Bramki wjazdowe na teren Wydarzenia otwierane są na 60 minut przed rozpoczęciem Wydarzenia, a zamykane 15 minut po rozpoczęciu Wydarzenia.
 9. Uczestnicy Wydarzenia mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków.
 10. W przypadku zarządzenia ewakuacji, Uczestnicy Wydarzenia powinni spokojnie opuścić́ teren, na którym odbywa się Wydarzenie, zgodnie z poleceniami obsługi.
 11. WDK nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania przepisów prawa, regulaminu, przepisów p-poż oraz BHP. W przypadku takich zdarzeń pracownicy obsługi Wydarzenia mają obowiązek niezwłocznie zawiadomić odpowiednie służby.

 

 • 3. DODATKOWE ZASADY I ZALECENIA ZWIĄZANE Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA
 1. Każdy Uczestnik Wydarzenia oraz obsługa Wydarzenia jest zobowiązana do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem Covid-19.
 2. Uczestnicy Wydarzenia powinni pozostać w bezpiecznej od siebie odległości zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, co powinno zostać umożliwione odpowiednim wyznaczeniem przez WDK miejsc postojowych. 
 3. Obsługa Wydarzenia zobowiązana jest do wykonywania swoich obowiązków przy spełnieniu najwyższych standardów bezpieczeństwa i higieny, m.in. poprzez obsługę Uczestników w rękawiczkach i maseczkach/przyłbicach.
 4. W przypadku wyjątkowej sytuacji, np. związanej z problemami technicznymi wynikającymi z problemu odczytu biletu, Uczestnik proszony jest o współpracę z obsługą według zaleceń i zgodnie z zasadą zachowania dystansu społecznego.
 5. Uczestnicy podczas Wydarzenia przebywają w swoich samochodach i nie przemieszczają się na terenie otwartym – obowiązuje zakaz opuszczania pojazdu. Wyjątkiem jest konieczność skorzystania z toalet lub sytuacja związana z bezpieczeństwem Uczestników.
 6. Korzystanie z pomieszczeń sanitarnych jest możliwe wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
 7. Obsługa Wydarzenia jest zobowiązana do regularnego odkażania pomieszczeń sanitarnych, wyposażonych w płyn do dezynfekcji rąk. Uczestnik Wydarzenia ma obowiązek dezynfekcji rąk przed oraz po skorzystaniu z pomieszczenia sanitarnego.
 8. Uczestnik Wydarzenia chcący skorzystać z pomieszczenia sanitarnego ma obowiązek stosowania się do powszechnie obowiązujących zasad przebywania w miejscach publicznych – w tym stosowania środków ochronnych i zachowania odległości.
 9. Liczba osób przebywających jednocześnie w pomieszczeniach z sanitariatami odpowiada połowie urządzeń przeznaczonych do skorzystania.
 10. Organizator informuje, że zgodnie z wytycznymi Rady Ministrów, każdy uczestnik pokazu przy wjeździe na teren kina samochodowego (za zgodą) powinien zostać poddany bezdotykowemu mierzeniu temperatury przeprowadzanego przez obsługę kina (o czym Organizator niniejszym informuje). W przypadku stwierdzania u któregoś z uczestników pokazu temperatury powyżej 37 stopni Celsjusza, osoba taka wraz ze współpasażerami nie uczestniczy w pokazie i nie powinna zostać wpuszczona na teren kina.

 

 • 4. ZAKUP BILETÓW
 1. WDK nie prowadzi rezerwacji na Wydarzenia w ramach Kina Samochodowego.
 2. Płatności za Bilet na Wydarzenie można dokonać wyłącznie drogą On-line za pośrednictwem Strony Płatności wskazanej przez WDK.
 3. Cena Biletu na Wydarzenie wynosi 30,00 zł brutto za jeden samochód osobowy, w którym liczba osób musi być zgodna z obowiązującymi w danym momencie normami.
 4. Ceny wskazane na Stronach Internetowych oraz na Bilecie są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Bilet należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania Wydarzenia.
 6. WDK zastrzega sobie prawo do swobodnego decydowania o momencie rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży On-line Biletów na dane Wydarzenie.
 7. Faktura za zakup Biletu na Wydarzenie może być wystawiona wyłącznie na osobę, która zakupiła Bilet. O konieczności wystawienie faktury Kupujący jest zobowiązany powiadomić WDK telefonicznie po Wydarzeniu – nr tel. 43 843-86-40, podając swoje imię i nazwisko oraz nr transakcji. O formie odbioru faktury powiadomi osoba odbierająca telefon.

 

 

 • 5. REALIZACJA BILETU
 1. Bilet ważny jest jedynie na Wydarzenie, którego dotyczy.
 2. Uczestnik podczas kontroli Biletów przy wjeździe na Wydarzenie winien okazać Bilet zakupiony On-Line w postaci czytelnego wydruku lub zapisany na urządzeniu mobilnym w sposób umożliwiający jego weryfikację za pomocą służącego do tego urządzenia należącego do WDK.
 3. Uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany stawić się w miejscu wskazanym na Bilecie przed wskazaną tam godziną rozpoczęcia Wydarzenia. WDK ma prawo odmówić wpuszczenia na Wydarzenie osobie spóźnionej. Jeżeli będzie taka możliwość Uczestnik będzie wpuszczony w pierwszym dogodnym momencie.

 

 • 6. ZWROT BILETU
 1. Kupujący ma prawo do zwrotu Biletu:
  1. w przypadku odwołania przez WDK Wydarzenia, którego dotyczy Bilet,
  2. w przypadku wystąpienia innych okoliczności uniemożliwiających udział w Wydarzeniu, leżących po stronie WDK.
 2. W przypadku odwołania Wydarzenia, WDK niezwłocznie poinformuje o tym fakcie na Stronach Internetowych
 3. W przypadku niezasadnego zgłoszenia zwrotu przez Kupującego, WDK poinformuje Kupującego o przyczynach nieuwzględnienia zwrotu.
 4. WDK zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii wszelkiej korespondencji z Kupującym lub Uczestnikiem Wydarzenia.

 

 

 • 7. REKLAMACJE
 1. Prawo do składania reklamacji przysługuje wyłącznie Kupującemu i Uczestnikowi.
 2. Reklamacje dotyczące Wydarzenia należy składać obsłudze podczas jego trwania lub niezwłocznie po jego zakończeniu.
 3. Reklamacje należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@wdkwielun.pl lub pisemnie na adres WDK.
 4. Reklamacje mogą być przesyłane nie później niż w terminie 14 dni od daty Wydarzenia, które jest przyczyną reklamacji. O momencie dotarcia reklamacji decyduje data wysłania reklamacji na adres WDK.
 5. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz dane kontaktowe Kupującego lub Uczestnika, kod biletu, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 6. Reklamacje będą rozpatrywane przez WDK w terminie 14 dni od daty ich złożenia.
 7. Decyzja WDK w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Kupujący o decyzji WDK zostanie powiadomiony wiadomością zwrotną wysłaną w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

 

 

 

 • 8. DANE OSOBOWE

.

 1. Administratorem danych osobowych osób Kupujących Bilety na Wydarzenia w ramach Wydarzenia Kino Samochodowe jest Wieluński Dom Kultury z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 5, 98-300 Wieluń, prowadzący działalność zgodnie ze swym statutem. Tel: 43 843 86 40, e-mail: sekretariat@wdkwielun.pl. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zawarta jest w § 9 niniejszego Regulaminu.
 2. Administratorem danych osobowych niezbędnych do dokonania płatności internetowej jest administrator Strony Płatności – PayPro Spółka Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł.

 

 • 9. KLAUZULA INFORMACYJNA
 1. Z inspektorem ochrony danych Wieluńskiego Domu Kultury można skontaktować się poprzez e-mail: iod@wdkwielun.pl lub pod numerem telefonu: 735 984 807.
 2. Dane osobowe osób Kupujących Bilety będą przetwarzane w celu zakupu Biletu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej zwanego „RODO”, a także w celu wystawienia i rozliczenia faktury VAT na żądanie Kupującego na podstawie art. 6 ust. 1. lit c) RODO w związku z art. 106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. Dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż czas przedawnienia i dochodzenia roszczeń.
 3. W związku z przetwarzaniem przez Wieluński Dom Kultury danych osobowych, osobom kupującym Bilety w Kasie przysługuje prawo do:
 • żądania od Wieluńskiego Domu Kultury dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • otrzymania od Wieluńskiego Domu Kultury swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia tych danych do innego administratora.
 1. Dane osobowe osób kupujących Bilety są przekazywane spółce visualnet.pl z siedzibą w Zabrzu, kod pocztowy 41-808 ul. Wyszyńskiego 19, NIP 648-248-96-80 na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 2. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych przez Wieluński Dom Kultury narusza przepisy RODO i/lub ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, osoby, których dane dotyczą mogą złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym.
 3. Dane osobowe przetwarzane przez Wieluński Dom Kultury nie podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji. To znaczy, że nie są one przetwarzane w sposób automatyczny i nie podlegają profilowaniu.
 4. Podanie danych osobowych podczas zakupu Biletu drogą On-line jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi zakup Biletu i uczestnictwo w Wydarzeniu.
 5. WDK ma prawny obowiązek mierzenia temperatury osób uczestniczących w Wydarzeniu. WDK nie będzie przechowywało odczytów temperatury uczestników, a jedynie w przypadku, gdy któryś z uczestników będzie miał temperaturę ciała wyższą niż 37st. C, informacja taka zostanie odnotowana wraz z numerem biletu.

 

 • 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. WDK nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że realizacja Wydarzenia jest niemożliwa. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, żałoba narodowa, zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną.
 2. WDK ma prawo zmienić datę, program oraz miejsce Wydarzenia jeśli zaistnieją przyczyny niezależne.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.wdkwielun.pl, profilu facebook oraz w siedzibie WDK – osoba zainteresowana może telefonicznie uzyskać informacje o zapisach w Regulaminie.
 4. Postanowień niniejszego Regulaminu nie stosuje się, jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa odmiennie ukształtują prawa i obowiązki Kupujących, Uczestników i WDK.

 

 

REGULAMIN KINO-TEATRU SYRENA W WIELUNIU

 

§ 1. DEFINICJE

 1. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin, który reguluje zasady rezerwacji i zakupu biletów na wydarzenia realizowane w Kino-Teatrze Syrena w kasach oraz za pośrednictwem Stron Internetowych oraz udziału w tych Wydarzeniach.
 2. WDK – Wieluński Dom Kultury w Wieluniu, 98-300, ul. Krakowskie Przedmieście 5, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury w Księdze Rejestrowej Nr 2 prowadzonej przez Gminę Wieluń.
 3. Wydarzenie – impreza o charakterze kulturalnym lub edukacyjnym, organizowana w obiekcie Kino-Teatru Syrena zarządzanym przez Wieluński Dom Kultury w Wieluniu, taka jak np.: seans filmowy, spektakl, pokaz, koncert, wystawa, warsztat, zajęcia z zakresu edukacji i inne.
 4. Kino-Teatr – Kino-Teatr Syrena w Wieluniu, 98-300 Wieluń, ul. Narutowicza 2, zarządzany przez Wieluński Dom Kultury w Wieluniu.
 5. Sale – sale, w których realizowane są wydarzenia kulturalne, zlokalizowane w Kino-Teatrze, położone przy ul. Narutowicza 2, 98-300 Wieluń.
 6. Bilet – znak legitymacyjny uprawniający do udziału w oznaczonym Wydarzeniu, na Sali i na miejscu przypisanym do niego, możliwy do nabycia za pośrednictwem Stron Internetowych lub w Kasie.
 7. Strony Internetowe – strona internetowa dkw.systembiletowy.pl, której administratorem jest WDK oraz inne strony internetowe, poprzez które prowadzona jest sprzedaż biletów On-line na Wydarzenia, a których administratorami są partnerzy WDK.
 8. Strona Płatności – strona internetowa przelewy24.pl, administrowana przez
  PayPro Spółkę Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł
 9. On-line – sprzedaż prowadzona za pośrednictwem Stron Internetowych.
 10. Kasa – stanowisko kasowe Wieluńskiego Domu Kultury w Wieluniu, zlokalizowane w budynku Kino-Teatru Syrena, ul. Narutowicza 2 lub budynku Wieluńskiego Domu Kultury, ul. Krakowskie Przedmieście 5.
 11. Kupujący – osoba, która zakupiła Bilet na Wydarzenie w kasie lub On-line.
 12. Użytkownik – osoba korzystająca ze Strony Internetowej celem zakupu lub rezerwacji Biletu.
 13. Opiekun – uprawniona osoba pełnoletnia, która sprawuje opiekę nad grupą zorganizowaną złożoną z pełnoletnich lub nieletnich Kupujących podczas grupowego uczestnictwa w Wydarzeniu. Jeden opiekun może sprawować opiekę nad grupą liczącą maksymalnie 15 osób.
 14. Grupa zorganizowana – grupa składająca się z nie mniej niż 15 Kupujących.

 

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu, rezerwacji i realizacji Biletów przez Kupujących w Kasie oraz On-line, a także zasady uczestnictwa w Wydarzeniach organizowanych przez WDK.
 2. Kasa czynna jest od godz. 13 poza możliwymi następującymi wyjątkami:
  1. w dniu, w którym pierwsze Wydarzenie rozpoczyna się wcześniej niż o godz. 13.30 – Kasa czynna co najmniej na pół godziny przed pierwszym Wydarzeniem,
  2. w dniu, w którym pierwsze Wydarzenie rozpoczyna się później niż o godz. 14 – Kasa czynna co najmniej godzinę przed pierwszym Wydarzeniem.

 

 1. Każdy Użytkownik i Kupujący przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed zakupem lub rezerwacją Biletu w Kasie lub On-line oraz do stosowania się do jego postanowień.
 2. Aktualny repertuar (harmonogram Wydarzeń) oraz cennik, w których zawarte są informacje na temat Wydarzeń i ulg przysługujących na zakup biletów na poszczególne Wydarzenia, podawane są na Stronach Internetowych i w Kasach.
 3. Podczas Wydarzeń organizowanych przez Kino-Teatr zabrania się:
  1. dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku – działania takie są nielegalne (zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994r. „o prawie autorskim i prawach pokrewnych” – Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami),
  2. korzystania z telefonów komórkowych,
  3. spożywania alkoholu, palenia wyrobów tytoniowych oraz korzystania z papierosów elektronicznych, zażywania środków odurzających oraz innych używek,
  4. zachowania zakłócającego uczestnictwo w Wydarzeniu,
  5. wnoszenia do Sal i konsumpcji artykułów spożywczych podczas Wydarzeń oznaczonych w repertuarze odpowiednim symbolem (np. przekreślonego popcornu).
 4. WDK zastrzega sobie prawo uniemożliwienia udziału w Wydarzeniu osobie:
  1. będącej pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,
  2. posiadającej przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagrażającej bezpieczeństwu innych osób,
  3. nie spełniającej wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestnictwo wWydarzeniu .
 5. Zabrania się wprowadzania i wnoszenia zwierząt na teren Kino-Teatru, za wyjątkiem psa-przewodnika posiadającego odpowiednie uprawnienia, towarzyszącego niepełnosprawnemu Kupującemu.
 6. Zabrania się wprowadzania rowerów, motorowerów, motocykli i innych pojazdów na teren Kino-Teatru.
 7. Za rzeczy pozostawione na terenie Kino-Teatru WDK nie ponosi odpowiedzialności.
 8. WDK zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze bez wcześniejszego informowania o tym na Stronach Internetowych oraz w Kasach.
 9. Prawo do korzystania z toalet znajdujących się na terenie Kino-Teatru posiadają wyłącznie osoby posiadające ważny Bilet na Wydarzenie odbywające się w danym dniu za okazaniem Biletu, a także klienci kawiarni StopKlatka mieszczącej się w Kino-Teatrze za okazaniem paragonu z danego dnia.

 

§ 3. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA I ZAKUP BILETÓW

 1. Zakup Biletu następuje w Kasie prowadzonej przez WDK lub poprzez złożenie On-line zamówienia na Bilet oraz dokonanie za pośrednictwem Strony Płatności zapłaty należności wynikającej z zamówienia.
 2. Ulgi w wymiarze określonym w cenniku Kino-Teatru przysługują:
  1. dzieciom, osobom uczącym się i studentom do 25. roku życia za okazaniem ważnej legitymacji ucznia, studenta lub słuchacza przy Kasie, podczas kontroli biletów przy wejściu do Sali oraz na każde wezwanie pracownika WDK,
  2. emerytom i rencistom za okazaniem ważnej legitymacji emeryta lub rencisty przy Kasie, podczas kontroli biletów przy wejściu do Sali oraz na każde wezwanie pracownika WDK,
  3. posiadaczom kart „Wieluńska Karta Seniora 65+“ oraz „Wieluńska Karta Rodziny 3+“ za okazaniem karty oraz dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego identyfikację osoby (np. dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) przy Kasie, podczas kontroli biletów przy wejściu do Sali oraz na każde wezwanie pracownika WDK,
  4. posiadaczom ogólnopolskich kart „Karta Dużej Rodziny“ za okazaniem karty oraz dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego identyfikację osoby (np. dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) przy Kasie, podczas kontroli biletów przy wejściu do Sali oraz na każde wezwanie pracownika WDK.
 3. Kupujący korzystający z uprawnień przysługujących z tytułu posiadanej karty „Wieluńska Karta Seniora 65+“, „Wieluńska Karta Rodziny 3+“ oraz „Karta Dużej Rodziny“ mogą dokonywać zakupu biletów z odpowiednią zniżką wyłącznie w Kasie, po okazaniu dokumentów uprawniających do zniżki.
 4. WDK zastrzega sobie prawo do swobodnego decydowania o momencie rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży On-Line Biletów na dane Wydarzenie, który może różnić się od okresu sprzedaży biletów w Kasie, a także do decydowania o możliwości zakupu On-Line niektórych rodzajów Biletów oraz biletów na niektóre miejsca.
 5. WDK zastrzega sobie prawo nie udostępniania Biletów do zakupu On-line na wybrane Wydarzenie, w takim przypadku zakupu Biletów można dokonać wyłącznie w Kasie.
 6. W przypadku zakupu Biletów dla Grup zorganizowanych, 1 bilet dla Opiekuna przypada na każde:
  1. 5 podopiecznych w wieku przedszkolnym (do 6-tego roku życia),
  2. 10 podopiecznych od 7-tego do 18-tego roku życia,

 

 1. 5 podopiecznych o znacznym stopniu niepełnosprawności

 

 

§ 4. PŁATNOŚĆ

 1. Płatności za zakupiony Bilet na Wydarzenie można dokonać w Kasie lub On-line.
 2. Płatność za Bilet zamówiony On-line możliwa jest wyłącznie za pomocą Strony Płatności.
 3. Płatność wynikająca z jednego zamówienia powinna zostać dokonana jednorazowo, w całości oraz zawierać cenę wszystkich zamówionych Biletów.
 4. Ceny wskazane na Stronach Internetowych oraz na Bilecie są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Faktura może być wystawiona wyłącznie na tę osobę lub firmę, która zakupiła Bilety w Kasie po podaniu danych do faktury na podstawie wystawionego uprzednio paragonu.

 

§ 5. REALIZACJA BILETU

 1. Bilet ważny jest jedynie na Wydarzenie którego dotyczy, odbywające się w wyznaczonej Sali i do momentu zakończenia Wydarzenia, którego dotyczył.
 2. Kupujący podczas kontroli Biletów przy wejściu na Wydarzenie winien okazać Bilet zakupiony w Kasie lub Bilet zakupiony On-Line w postaci czytelnego wydruku lub zapisany na urządzeniu mobilnym w sposób umożliwiający jego weryfikację za pomocą służącego do tego urządzenia należącego do WDK.
 3. Kupującemu przysługuje prawo zakupu jednego biletu ulgowego na Wydarzenie.
 4. WDK zastrzega sobie prawo odmowy sprzedaży biletu ulgowego Kupującemu posługującemu się nienależącymi do niego dokumentami uprawniającymi do ulgi.
 5. Bilet zakupiony z uwzględnieniem ulgi przysługującej Kupującemu należy podczas kontroli okazać wraz z dokumentem uprawniającym do ulgi. Jeśli dokument ten nie posiada fotografii osoby uprawnionej do ulgi, dodatkowo należy okazać dokument z fotografią umożliwiający identyfikację osoby (np. dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy).
 6. Kupujący opuszczający salę w trakcie trwania Wydarzenia powinien okazać pracownikowi WDK Bilet, pod rygorem utraty prawa do powrotu do Sali i udziału w dalszej części Wydarzenia.
 7. Kupujący oraz osoby korzystające z biletów są obowiązane stawić się w miejscu wskazanym na bilecie przed wskazaną tam godziną rozpoczęcia Wydarzenia. WDK ma prawo odmówić wpuszczenia na Wydarzenie osobie spóźnionej. Jeżeli będzie taka możliwość Kupujący będzie wpuszczony w pierwszym dogodnym momencie.
 8. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie Biletu lub jego elementów charakterystycznych (numer biletu, numer transakcji, kod i inne) osobom trzecim.

 

§ 6. ZWROT BILETU

 1. Kupujący ma prawo do zwrotu Biletu:
  1. w przypadku odwołania Wydarzenia, którego dotyczy Bilet,
  2. w przypadku innych okoliczności uniemożliwiających realizację zakupionego Biletu, leżących po stronie WDK.
 2. W przypadku odwołania Wydarzenia, WDK bezzwłocznie poinformuje o tym fakcie na Stronach Internetowych oraz w Kasie.
 3. Kupujący zwracający Bilet zgodnie z § 6. pkt 1. b), pod rygorem utraty prawa do zwrotu Biletu, powinien zgłosić zwrot Biletu w Kasie – najpóźniej 1 dzień po planowanym rozpoczęciu Wydarzenia, którego dotyczył Bilet.
 4. Zwrot Biletów na Wydarzenie zakupionych w Kasie jest możliwy tylko za okazaniem Biletu oraz paragonu.
 5. W przypadku zgłoszenia zwrotu Biletu w Kasie Kupujący otrzyma zwrot w formie w jakiej została dokonana płatność.

 

 1. W przypadku niezasadnego zgłoszenia zwrotu Kupujący otrzyma w Kasie informację o przyczynach nieuwzględnienia zwrotu.

 

§ 7. REZERWACJE

 1. Rezerwacja Biletów na Wydarzenia wykonywana jest w Kasie prowadzonej przez WDK w godzinach pracy Kasy.
 2. Kupujący w celu dokonania rezerwacji winien podać następujące dane: nazwa wydarzenia, data, godzina, ilość Biletów rezerwowanych, numer telefonu. WDK zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania rezerwacji w przypadku otrzymania niepełnych lub nieprawdziwych danych.
 3. Kupujący indywidualnie wykorzystując własne dane osobowe mogą zarezerwować maksymalnie 8 miejsc na Wydarzenie.
 4. Rezerwacja jest skuteczna od chwili jej dokonania do momentu jej usunięcia z systemu określonego w § 7. pkt 5.
 5. Odbiór zarezerwowanego Biletu w Kasie możliwy będzie po dokonaniu płatności za zarezerwowane bilety, nie później niż na 45 minut przed rozpoczęciem Wydarzenia, którego Bilet dotyczy o ile w informacjach dotyczących Wydarzenia nie określono inaczej.
 6. Kupującemu odbierającemu zarezerwowany Bilet nie przysługuje pierwszeństwo w odbiorze Biletu przed innymi klientami WDK zakupującymi bilety bezpośrednio w Kasie.
 7. Aby odebrać zarezerwowany uprzednio Bilet w Kasie, Kupujący powinien podać dane użyte do rezerwacji.
 8. Odwołania rezerwacji na Wydarzenie można dokonać telefonicznie lub w Kasie podając dane wykorzystane do wykonania rezerwacji.
 9. Rezerwacji grupowych (dla grup liczących co najmniej 15 Kupujących) dokonuje się w porozumieniu z Menedżerem Kino-Teatru lub inną wyznaczoną do tego osobą.

 

§ 8. PROCEDURA REKLAMACJI

 1. Prawo do składania reklamacji przysługuje wyłącznie Kupującym.
 2. Reklamacje mogą być przesyłane nie później niż w terminie 14 dni od daty powzięcia przez Kupującego informacji o sytuacji lub zdarzeniu, które było przyczyną reklamacji. O momencie dotarcia reklamacji decyduje data wysłania reklamacji na adres WDK.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Kupującego, numer telefonu i/lub adres e-mail, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez WDK w terminie 14 dni od daty ich złożenia.
 5. Decyzja WDK w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Kupujący o decyzji WDK zostanie powiadomiony wiadomością zwrotną wysłaną w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 6. WDK zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii wszelkiej korespondencji z Kupującym.

 

§ 9. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych osób rezerwujących i Kupujących Bilety na Wydarzenia w Kino-Teatrze jest Wieluński Dom Kultury z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 5, 98-300 Wieluń, prowadzący działalność zgodnie ze swym statutem. Tel: 43 843 86 40, e-mail: sekretariat@wdkwielun.pl. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zawarta jest w §10 Regulaminu.
 2. Administratorem danych osobowych niezbędnych do dokonania płatności internetowej jest administrator Strony Płatności – PayPro Spółka Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł

 

 

 • 10. KLAUZULA INFORMACYJNA
 1. Z inspektorem ochrony danych Wieluńskiego Domu Kultury można skontaktować się poprzez e-mail: iod@wdkwielun.pl lub pod numerem telefonu: 735 984 807.
 2. Dane osobowe osób kupujących lub rezerwujących Bilety będą przetwarzane
  w celu dokonania i odwołania rezerwacji oraz w celu zakupu Biletu na podstawie art. 6 ust. 1
  b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej zwanego „RODO”, a także w celu wystawienia i rozliczenia faktury VAT na żądanie Kupującego na podstawie art. 6 ust. 1. lit c) RODO w związku z art. 106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. Dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż czas przedawnienia i dochodzenia roszczeń.
 3. W związku z przetwarzaniem przez Wieluński Dom Kultury danych osobowych, osobom kupującym lub rezerwującym Bilety w Kasie przysługuje prawo do:
 • żądania od Wieluńskiego Domu Kultury dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • otrzymania od Wieluńskiego Domu Kultury swoich danych osobowych
  w ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia tych danych do innego administratora.
 1. Dane osobowe osób kupujących lub rezerwujących Bilety są przekazywane spółce visualnet.pl pl z siedzibą w Zabrzu, kod pocztowy 41-808 ul. Wyszyńskiego 19, NIP 648-248-96-80 na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 2. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych przez Wieluński Dom Kultury narusza przepisy RODO i/lub ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, osoby, których dane dotyczą mogą złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym.
 3. Dane osobowe przetwarzane przez Wieluński Dom Kultury nie podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji. To znaczy, że nie są one przetwarzane w sposób automatyczny i nie podlegają profilowaniu.
 4. Podanie danych osobowych podczas rezerwacji lub zakupu Biletu jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi realizację celów wymienionych w §10 ust. 2 Regulaminu.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie WDK, w Kasie oraz na stronie internetowej www.wdkwielun.pl.
 2. Postanowień niniejszego Regulaminu nie stosuje się, jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa odmiennie kształtują prawa i obowiązki Użytkowników, Kupujących i WDK.
Pokaż panel
Pracownia muzyki
Pracownia plastyki
Pracownia arteterapii
Pracownia ruchu
Kluby
Wieluński Uniwersytet trzeciego wieku


Kontakt

Wieluński Dom Kultury
Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
tel. 43 843 86 40
Więcej...

Zadanie pn. "Wieluń dla pokoju" sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.

Zadanie pn. "Wieluńskie metamorfozy. Sztuka w walce z przemocą” dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura-Interwencje 2019.

Zadanie pn. „Aktywnie i ekologicznie na Ziemi Wieluńskiej” dofinansowane ze środków Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.

Zadanie pn.: < „Moniuszkowskie inspiracje na ul. Moniuszki w Wieluniu” dofinansowane ze środków Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego.