Wieluński Dom Kultury
Pokaż menu

Zawiadomienie o wyborze oferty – badania genetyczne

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Zamawiający – Wieluński Dom Kultury zgodnie z art. 115 ust.1 pkt 1 w zw. z art. 114 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j Dz.U. z 2016 r. poz. 1638 z późn.zm.) oraz art. 48 ust.1 oraz art. 48b ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu konkursowym na wybór realizatora zadania w zakresie ochrony zdrowia – program polityki zdrowotnej pn.: „Populacyjno-przesiewowe wykrywanie rodzin z wysoką dziedziczną predyspozycją do rozwoju nowotworów w Gminie Wieluń” ogłoszonym zarządzeniem Nr 13/208 Dyrektora Wieluńskiego Domu Kultury z dnia 24 kwietnia 2018 r. wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożył NZOZ Innowacyjna Medycyna Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr n.med. Tomasz Huzarski ul. Wielka Odrzańska 27, 70-535 Szczecin. Koszt jednostkowy wynosi 33,00 zł (słownie: trzydzieści trzy złote 00/100). Maksymalna nominalna wartość umowy wynosi 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Do postępowania konkursowego zgłoszona została jedna oferta. Złożona oferta spełnia wymagania określone w ogłoszeniu konkursowym.

 

Zamawiający zawrze z wybranym oferentem umowę zgodnie z art. 115 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, z późn. zm.).

Pokaż panel
Pracownia muzyki
Pracownia plastyki
Pracownia arteterapii
Pracownia ruchu
Kluby
Wieluński Uniwersytet trzeciego wieku


Kontakt

Wieluński Dom Kultury
Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
tel. 43 843 86 40
Więcej...

Deklaracja dostępności

Więcej...

Zadanie pn. "Krzesimir Dębski-dzieło na orkiestrę mieszaną z udziałem solisty” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

Zadanie pn. „Promujemy ekologię” dofinansowane ze środków Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.

Zadanie pn. „Cyfryzacja sali kameralnej Kino Teatru-Syrena w Wieluniu” w ramach „Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Rozwój Kin – Cyfryzacja”.

Zadanie pn. „Zakup i montaż nagłośnienia kinowego i ekranu kinowego w Sali kameralnej Kino Teatru Syrena w ramach programu operacyjnego Rozwój kin – Modernizacja Kin” dofinansowane z środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej .