Wieluński Dom Kultury
Pokaż menu

Zawiadomienie o wyborze oferty – badania genetyczne

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Zamawiający – Wieluński Dom Kultury zgodnie z art. 115 ust.1 pkt 1 w zw. z art. 114 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j Dz.U. z 2016 r. poz. 1638 z późn.zm.) oraz art. 48 ust.1 oraz art. 48b ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu konkursowym na wybór realizatora zadania w zakresie ochrony zdrowia – program polityki zdrowotnej pn.: „Populacyjno-przesiewowe wykrywanie rodzin z wysoką dziedziczną predyspozycją do rozwoju nowotworów w Gminie Wieluń” ogłoszonym zarządzeniem Nr 13/208 Dyrektora Wieluńskiego Domu Kultury z dnia 24 kwietnia 2018 r. wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożył NZOZ Innowacyjna Medycyna Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr n.med. Tomasz Huzarski ul. Wielka Odrzańska 27, 70-535 Szczecin. Koszt jednostkowy wynosi 33,00 zł (słownie: trzydzieści trzy złote 00/100). Maksymalna nominalna wartość umowy wynosi 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Do postępowania konkursowego zgłoszona została jedna oferta. Złożona oferta spełnia wymagania określone w ogłoszeniu konkursowym.

 

Zamawiający zawrze z wybranym oferentem umowę zgodnie z art. 115 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, z późn. zm.).

Pokaż panel
Pracownia muzyki
Pracownia plastyki
Pracownia arteterapii
Pracownia ruchu
Kluby
Wieluński Uniwersytet trzeciego wieku


Kontakt

Wieluński Dom Kultury
Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
tel. 43 843 86 40
Więcej...

Deklaracja dostępności

Więcej...

Zadanie pn. „Pomagając pszczołom, pomagamy sobie” dofinansowane ze środków Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.

Zadanie pn. „Cyfryzacja sali kameralnej Kino Teatru-Syrena w Wieluniu” w ramach „Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Rozwój Kin – Cyfryzacja”.

Zadanie pn. „Zakup i montaż nagłośnienia kinowego i ekranu kinowego w Sali kameralnej Kino Teatru Syrena w ramach programu operacyjnego Rozwój kin – Modernizacja Kin” dofinansowane z środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej .