Wieluński Dom Kultury
Pokaż menu

Konkursu ofert na wybór realizatora zadania publicznego „Oznaczenie poziomu mikroelementów u osób ze stwierdzoną genetyczną predyspozycją do rozwoju nowotworów jako marker wysokiego ryzyka rozwoju raków”

Ogłoszenie

Dyrektor Wieluńskiego Domu Kultury ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2017 r. pn.: „Oznaczenie poziomu mikroelementów u osób ze stwierdzoną genetyczną predyspozycją do rozwoju nowotworów jako marker wysokiego ryzyka rozwoju raków”

 

 1. Nazwa zadania będącego przedmiotem konkursu ofert.

„Oznaczenie poziomu mikroelementów u osób ze stwierdzoną genetyczną predyspozycją do rozwoju nowotworów jako marker wysokiego ryzyka rozwoju raków.

Zadanie to jest rozszerzeniem rozpoczętego w 2007 r. programu „Populacyjno-przesiewowego wykrywania rodzin z wysoką dziedziczną predyspozycją do rozwoju nowotworów w Gminie Wieluń”.

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi do 20 000,00 zł

III. Termin realizacji zadania.

Od dnia podpisania umowy do 22 grudnia 2017 r.

 1. Warunki realizacji zadania.
 2. W konkursie ofert mogą uczestniczyć podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
 3. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym.
 4. Oferta powinna być zgodna ze wzorem formularza oferty, stanowiącym załącznik Nr 1 do Ogłoszenia i zawierać informacje, o których mowa wart. 15 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym.
 5. Nie dopuszcza się pobierania opłat od adresatów zadania.
 6. Podmiot, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250, 1265, 1579, 1920 i 2260) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 191).
 7. Zadania powinny być realizowane na rzecz mieszkańców Gminy Wieluń.
 8. Oferenci powinni dysponować wyszkoloną kadrą, legitymującą się odpowiednimi kwalifikacjami do realizacji zadania.
 9. Kryteria oceny ofert i opis sposobu oceny ofert.
 10. Oferty będą oceniane przez Komisję Konkursową w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej – do wglądu w Wieluńskim Domu Kultury.
 11. Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
 • złożenie po terminie;
 • niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty;
 • złożenie w sposób niezgodny z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w części IV Ogłoszenia o konkursie;
 • złożenie na niewłaściwym formularzu;
 • złożenie przez podmiot nieuprawniony;
 • złożenie przez oferenta, który nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem;
 • złożenie oferty na zadanie które nie jest realizowane na rzecz mieszkańców Gminy Wieluń;
 • złożenie oferty na zadanie, którego termin realizacji nie mieści się w przedziale czasowym wskazanym w ogłoszeniu;
 • wnioskowana przez oferenta kwota dofinansowania nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym;
 • złożenie oferty niepodpisanej przez osoby uprawnione.
 1. Do ofert, które podlegają jednokrotnemu usunięciu braków i nieprawidłowości należą te, w których:
 • brak jest podpisu jednej z osób uprawnionych;
 • nie załączono wymaganych załączników wskazanych w ogłoszeniu konkursowym lub złożono je niekompletne.
 1. Braki formalne i nieprawidłowości wskazane w ust. 3 mogą zostać usunięte w terminie wskazanym w wezwaniu do ich uzupełnienia lub poprawy.
 2. Nieuzupełnienie wszystkich wskazanych braków i nieprawidłowości lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.
 3. Oferty, które spełnią wymogi formalne oceniane będą pod względem merytorycznym wg następujących kryteriów oceny i skal punktowych:
 • możliwość zrealizowania zadania w Wieluniu – 20 pkt;
 • kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne– 20 pkt;
 • doświadczenie z dotychczasowej realizacji zadań będących przedmiotem konkursu – 20 pkt;
 • przedstawiony koszt realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego – 40 pkt;

Łącznie maksymalnie 100 pkt.

 1. Konkurs ofert zostaje unieważniony jeżeli:
 • nie złożono żadnej oferty;
 • żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.
 1. Miejsce i termin składania ofert.
 2. Oferty na wymaganym formularzu należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Wieluńskiego Domu Kultury, ul. Krakowskie Przedmieście 5, 98-300 Wieluń, w nieprzekraczalnym terminie do 28 kwietnia 2017 r. do godziny 13.00.
 3. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Wieluńskiego Domu Kultury.

VII. Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie do 1 miesiąca od daty zakończenia składania ofert.

VIII. Termin i sposób ogłoszenia wyników konkursu ofert.

Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu na stronie internetowej Wieluńskiego Domu Kultury oraz na tablicy ogłoszeń.

 1. Sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Oferent może odwołać się od rozstrzygnięcia konkursu ofert do Przewodniczącego Komisji Konkursowej w ciągu 3 dni od daty opublikowania o rozstrzygnięciu konkursu. Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie do 7 dni.

 1. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty.

Do oferty należy dołączyć poprawnie wypełnione załączniki:

 1. oświadczenia oferenta zgodnie z wymogami art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do Ogłoszenia;
 2. aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących.
 3. Odwołanie konkursu, przedłużenie terminu składania ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu.
 4. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, bez podania przyczyny, przed upływem terminu na złożenie ofert.
 5. Zastrzega się możliwość przedłużenia terminu składania ofert, przedłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert, bez podania przyczyn.

XII. Sposób złożenia oferty i załączników.

 1. Oferty wraz z załącznikami składane są w postaci papierowej. Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy napisać nazwę i adres oferenta oraz nazwę zadania, którego dotyczy oferta oraz adnotację KONKURS OFERT.

 

Uwaga! Informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w Wieluńskim Domu Kultury, ul. Krakowskie Przedmieście 5, pod nr tel. 694 478 978, na stronie internetowej http://wdkwielun.pl/.

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1 do ogłoszenia

Oświadczenie referenta

Pokaż panel
Pracownia muzyki
Pracownia plastyki
Pracownia arteterapii
Pracownia ruchu
Kluby
Wieluński Uniwersytet trzeciego wieku


Kontakt

Wieluński Dom Kultury
Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
tel. 43 843 86 40
Więcej...

Deklaracja dostępności

Więcej...

Zadanie pn. „Pomagając pszczołom, pomagamy sobie” dofinansowane ze środków Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.

Zadanie pn. „Cyfryzacja sali kameralnej Kino Teatru-Syrena w Wieluniu” w ramach „Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Rozwój Kin – Cyfryzacja”.

Zadanie pn. „Zakup i montaż nagłośnienia kinowego i ekranu kinowego w Sali kameralnej Kino Teatru Syrena w ramach programu operacyjnego Rozwój kin – Modernizacja Kin” dofinansowane z środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej .