Wieluński Dom Kultury
Pokaż menu

Wynajem sprzętu

Cennik wynajęcia sprzętu nagłaśniającego i multimedialnego

Sprzęt multimedialny:

Cena wypożyczenia za dobę

1.Projektor LG o jasności 2500 ANSI lumenów ze statywem – 150,00

2.Ekran projekcyjny 2,5m x 2,2m na trójnogu – 50,00

3.Przewód połączeniowy do laptopa szt.2 (gratis z projektorem) – 0,00

4.Laptop MSI „intel CORE” i 5 – 190,00

Wypożyczenie wszystkich składników razem – 350,00 zł

UWAGA:CENY BRUTTO.WYSTAWIAMY FAKTURY VAT.

Ewentualna obsługa w/w urządzeń podczas projekcji – koszt 10 zł /godz. (8.00 – 20.00)

Sprzęt nagłaśniający

Posiadamy sprzęt nagłaśniający, który w odpowiedniej konfiguracji, pozwala na

nagłaśnianie imprez w pomieszczeniach zamkniętych jak i plenerowych.

Kilkanaście kolumn głośnikowych, wzmacniacze mocy,miksery,mikrofony oraz sprzęt peryferyjny w odpowiedni sposób dostosujemy dla TWOJEJ konkretnej sytuacji.

Łączna moc naszego nagłośnienia przodowego,wynosi – 10 KW RMS

P o n a d t o:

Side Fill – HK Audio 2 x 600W RMS

Monitory odsłuchowe Carvin Vega (wedge )400W RMS 6 szt.

Drumfill dwudrożny 800W RMS

Przykładowe konfiguracje:

KONFIGURACJA 6 KW RMS

Kolumna Peavey QW4F(bi amp) 1400 W RMS max.SPL 137dB szt.2

Kolumna Peavey QW218 basowa 1600 W RMS max.SPL 138 dB szt.2

Wzmacniacz mocy Peavey SC 4000 2 x 2000W 4 Ohm

Wzmacniacz mocy Peavey SC 4040 2 x 2020 W 4 Ohm

Wzmacniacz mocy ADS LPX 1400 2X 700 W RMS 4 Ohm szt.2

Monitory odsłuchowe 400 W RMS szt.2

Mikser Allen&Heath GL 2400 24 in,6 aux

Peryferia:DBX DriveRack PA+,Lexicon MX 400,DBX 1046 kompresor/limiter 4 kanały,Multigate Pro 8 kanałów,BBE Sonic Maximizer

Mulicore: 24 in 8 out 30m,16 in 4 out 30m

Mikrofony: Shure SM 58 szt.3,Shure Beta 58 szt.5,Shure sm 57 szt.3

Przewody połączeniowe 1 kpl.

Cena wypożyczenia za dobę – 900 zł + akustyk 30 zł/godz.

KONFIGURACJA 1 KW RMS

Kolumna ZECK PHS15MHT 500 W RMS 8 Ohm szt.2

Wzmacniacz ADS LPX 1400 2 x 700 W RMS 4 Ohm

Mikser Yamaha MX 12/4 8 IN Mik.2 IN Stereo

Mikrofon Shure Beta 58 szt.2

Statyw mikrofonowy szt.2

Przewody połączeniowe 1 kpl.

Cena wypożyczenia za dobę – 200 zł + akustyk 10/godz.

KONFIGURACJA 1 KW RMS/800

KOLUMNA ZECK CLUB 212.1 500W RMS szt.2

Kolumna monitorowa 400 W RMS szt.2

Mikser Soundcraft Spirit Folio F1 6 IN Mik.2 IN Stereo,3Aux

Wzmacniacz ADS LPX 1400 2 x 700 W szt.2

Mikrofon Shure Beta 58 szt.4,Shure 57 szt.2

Statywy mikrofonowe szt.6

Przewody połączeniowe 1 kpl.

Cena wypożyczenia za dobę – 300 zł + akustyk 15/godz.

Pojedyncze elementy nagłośnienia:

Mikrofon Shure Beta 58 – 20zł/szt

Mikrofon Shure SM 58 – 15zl/szt

Mikrofon Shure SM 57 – 15 zł/szt

Mikrofon bezprzrewodowy Shure Beta 58 – 40 zł/kpl

Mikrofon bezprzewodowy Shure SM 58 – 35 zł/kpl

Przewód mikrofonowy XLR/XLR – 5 zł/szt

Pulpit do nut (blat pelny) – 10 zł/szt

Statyw mikrofonowy – 10 zł/szt

Statyw kolumnowy – 15 zł/szt

Multicore 24 in 8 out 30m. – 90 zł/szt

Multicore 16 in 4 out 30 m. – 70 zł/szt

Multicore 12 in 12 m. – 35 zł/szt

Wzmacniacz mocy ADS LPX 1400 2×700 W RMS – 80 zł/szt

Wzmacniacz mocy Alphard V10 2×1700 W RMS/4 Ohm – 120 zł/szt.

Kolumna monitorowa 400 W RMS – 35 zł/szt.

Kolumna ZECK 500 W RMS/8 Ohm – 60 zł/szt

Kolumna basowa ZECK 1000W RMS/8 Ohm – 100 zł/szt

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 11 /2011 Dyrektora WDK z dnia 22 czerwca 2011 roku

Regulamin wynajmowania sprzętu Wieluńskiego Domu Kultury

Definicje:

Sprzęt – sprzet multimedialny, oświetleniowy i nagłaśniający pozostający w dyspozycji Wieluńskiego Domu Kultury

Regulamin – niniejszy dokument firmy Wieluńskiego Domu Kultury regulujący zasady korzystania z wynajmowanego Sprzętu

WDK – Wieluński Dom Kultury

Wydarzenie – oznacza wszystkie zdarzenia organizowane przez Organizatora.

Organizator – podmiot dokonujący rezerwacji, który zamierza wykorzystać Sprzęt podczas Wydarzenia

Uczestnik – oznacza osobę biorącą udział w Wydarzeniu.

Umowa najmu – oznacza umowę cywilno-prawną zawartą pomiędzy Wieluńskim Domem Kultury i Organizatorem, której przedmiotem jest najem Sprzętuna potrzeby zorganizowania Wydarzenia.

§ 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady udostępniania oraz użytkowania Sprzętu do którego tytuł prawny posiada WDK.
Regulamin obowiązuje Organizatorów i Uczestników takich wydarzeń jak: szkolenia, konferencje, warsztaty, prezentacje, koncerty, spektakle, widowiska artystyczne lub innego typu spotkania, zwane dalej Wydarzeniem.
Udostępnienie Sprzętu WDK może nastąpić tylko w celu zorganizowania wydarzeń wymienionych powyżej.
Organizator nie ma prawa wynajmowania, użyczania lub udostępniania Sprzętu WDK podmiotom trzecim.
Stawkę odpłatności za wynajem Sprzętu WDK – określa cennik stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Stawki podane w cenniku są kwotami netto, do których doliczany jest podatek VAT w obowiązującej stawce.
W uzasadnionych przypadkach Dyrektor WDK może odstąpić od pobierania opłaty za wynajem.
Odstąpienie od pobierania opłaty może nastąpić wyłącznie w przypadku o charakterze niekomercyjnym i wymaga złożenia przez zainteresowany podmiot pisemnego wniosku zawierającego uzasadnienie.
Pierwszeństwo w wynajmie Sprzętu przysługuje:

a) jednostkom organizacyjnym Urzędu Miasta (np. wydziały),

b) gminnym jednostkom organizacyjnym (np. zakłady budżetowe, jednostki budżetowe, instytucje kultury, placówki oświatowe),

c) podmiotom wykonującym ustawowe zadania gminy (np. spółki z udziałem gminy, stowarzyszenia),

d) kołom i sekcjom zainteresowań WDK.

§ 2. Zasady wynajmu

Poprzez wynajęcie Sprzętu należy rozumieć zgłoszenie przez Organizatora woli użytkowania Sprzętu oraz potwierdzenie rezerwacji przez WDK.
Zgłoszenie rezerwacji dokonywane jest przez Organizatora:

a) drogą mailową na jeden z adresów umieszczonych na stronie internetowej www.wdkwielun.pl

b) za pomocą faksu: 43 843 86 40

Potwierdzenie rezerwacji dokonywane jest przez WDK drogą telefoniczną, mailową lub faksem w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia rezerwacji. Tylko potwierdzenie rezerwacji dokonane przez WDK jest równoznaczne z rezerwacją podanego terminu.
Rezerwacji należy dokonać co najmniej na 2 tygodnie przed planowaną datą Wydarzenia.
Bezkosztowe anulowanie rezerwacji Sprzętu i rezygnacja z zamówionych usług dodatkowych możliwe są do 7 dni roboczych przed realizacją Wydarzenia. Rezygnacja musi zostać zgłoszona przez Organizatora drogą mailową drogą na adres, przy pomocy którego dokonywano rezerwacji, lub faksem. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 7 dni roboczych, WDK ma prawo obciążyć Organizatora pełnym kosztem wynajmu oraz zamówionych przez niego usług dodatkowych.
W przypadku sytuacji losowych (choroba, śmierć, siły natury) powodujących rezygnację nie będą WDK nie będzie obciążał Organizatora pełnym kosztem wynajmu oraz zamówionych przez niego usług dodatkowych.
WDK może zażądać od Organizatora nieodwołalnego potwierdzenia dokonanej rezerwacji w terminie wcześniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.
Opłata za Sprzęt i dodatkowe usługi zamówione przez Organizatora naliczana jest zgodnie z dokonaną przez niego rezerwacją i zamówieniem, niezależnie od faktycznego czasu wykorzystania Sprzętu oraz niezależnie od faktycznego wykorzystania wszelkich innych usług dodatkowych zamówionych przez Organizatora.
Zwrot wynajętego przez Organizatora Sprzętu powinien nastąpić w ustalonym w umowie najmu terminie, w celu przeprowadzenia wspólnych oględzin stanu Sprzętu przez Organizatora i przedstawiciela WDK.

10. W przypadku przedłużenia czasu korzystania ze Sprzętu, WDK uprawniony jest do naliczania dodatkowej opłaty.

11. 1. Faktura VAT wystawiana jest przez WDK po wykonanej usłudze.

2. Płatność można uiścić w dwóch formach:

a) gotówkowo w kasie WDK natychmiast po wykonanej usłudze i otrzymaniu faktury,

b) przelewem na numer rachunku podany na fakturze.

§ 3 . Obowiązki organizatora i uczestników Wydarzenia.

Organizator jest zobowiązany do:

a) Dbania o Sprzęt w trakcie trwania,

b) oddania Sprzętu po Wydarzeniu w takim stanie, w jakim został mu przekazany.

Organizator ponosi odpowiedzialność wobec WDK za wszelkie szkody i straty wynikłe z niewłaściwego użytkowania wynajętego Sprzętu od WDK, w tym w szczególności za zniszczenie, uszkodzenie lub kradzież.
Za szkody związane z działalnością podmiotów świadczących usługi dodatkowe, działających na zlecenie Organizatora, Organizator odpowiada jak za własne działania.
W przypadku stwierdzenia szkody lub straty wynikłej z niewłaściwego użytkowania wynajmowanych Sprzętów przedstawiciel WDK stworzy dokumentację uszkodzenia wraz z kosztorysem napraw, następnie dokona napraw zgodnie z kosztorysem, którego kopie prześle na adres Organizatora. Organizator pokryje w całości koszty usunięcia uszkodzenia w terminie 14 dni od daty doręczenia noty obciążeniowej.

§ 4. Przepisy porządkowe.

Organizator powinien zgłosić przedstawicielowi WDK listę osób lub osobę odpowiedzialną za organizację Wydarzenia ze strony Organizatora i za Sprzęt podczas organizacji wydarzenia.
WDK zastrzega sobie prawo odmowy udostępnienia Sprzętu firmom, instytucjom lub organizacjom, które nie przestrzegały postanowień niniejszego Regulaminu we wcześniejszym terminie.

§ 5. Przepisy końcowe.

WDK zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do obowiązującego regulaminu. Wszystkie zmiany są wprowadzone na bieżąco do treści Regulaminu i publikowane na stronie www.wdkwielun.pl.
Regulamin obowiązuje od dnia 22.06.2011 r.

Pokaż panel
Pracownia muzyki
Pracownia plastyki
Pracownia arteterapii
Pracownia ruchu
Kluby
Wieluński Uniwersytet trzeciego wieku


Kontakt

Wieluński Dom Kultury
Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
tel. 43 843 86 40
Więcej...

Zadanie pn. „Poszukiwanie korzeni. Wielokulturowe warsztaty artystyczne” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Zadanie pn.: Program Edukacji Ekologicznej dla mieszkańców Ziemi Wieluńskiej „Chrońmy nasze środowisko” realizowane jest z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji.