Wieluński Dom Kultury
Pokaż menu

Wynajem samochodu

Regulamin wynajmowania samochodu służbowego Wieluńskiego Domu Kultury z dnia 22 października 2012 roku.

§ 1 Opłaty za wynajem samochodu służbowego.
1. Stawkę odpłatności za wynajem samochodu służbowego Wieluńskiego Domu Kultury – zwanego dalej WDK – określa cennik stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu:
2. Cennik, o których mowa wyżej zawiera dwa rodzaje stawek:
a) stawkę dla podmiotów podległych pod Urząd Miejski w Wieluniu oraz pracowników WDK,
b) stawkę dla pozostałych podmiotów i osób fizycznych.
3. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor WDK może odstąpić od pobierania opłat za wynajem.
4. Odstąpienie od pobierania opłaty może nastąpić wyłącznie w przypadku wynajmu o charakterze niekomercyjnym i wymaga złożenia przez zainteresowany podmiot pisemnego wniosku zawierającego uzasadnienie.

§ 2 Pierwszeństwo w wynajmie samochodu służbowego przysługuje następującym podmiotom:
1) jednostkom organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Wieluniu,
2) gminnym jednostkom organizacyjnym,
3) podmiotom wykonującym ustawowe zadania gminy,
4) pracownikom WDK,
5) kołom i sekcjom zainteresowań WDK.

§ 3 Zasady wynajmu samochodu służbowego WDK
1. Wynajem samochodu służbowego WDK następuje łącznie z obsługą przez pracownika WDK.
2. Wzór umowy najmu samochodu służbowego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§ 4 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie Nr 19/16 Dyrektora Wieluńskiego Domu Kultury w Wieluniu
Załącznik nr 1 – cennik
Załącznik nr 2 – umowa najmu
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8

Pokaż panel
Pracownia muzyki
Pracownia plastyki
Pracownia arteterapii
Pracownia ruchu
Kluby
Wieluński Uniwersytet trzeciego wieku


Kontakt

Wieluński Dom Kultury
Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
tel. 43 843 86 40
Więcej...

Zadanie pn. „Poszukiwanie korzeni. Wielokulturowe warsztaty artystyczne” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Zadanie pn.: Program Edukacji Ekologicznej dla mieszkańców Ziemi Wieluńskiej „Chrońmy nasze środowisko” realizowane jest z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji.