Wieluński Dom Kultury
Pokaż menu

Konkursu ofert na wybór w 2020 r. realizatora „Programu polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej dla mieszkańców Gminy Wieluń w wieku 65 lat i więcej na lata 2020 -2023”

 

 

Konkursu ofert na wybór w 2020 r. realizatora „Programu polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej dla mieszkańców Gminy Wieluń w wieku 65 lat i więcej na lata 2020 -2023”

 

Zarządzenie Nr 14/2020

Dyrektora Wieluńskiego Domu Kultury w Wieluniu

z dnia 9 września 2020 roku

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór w 2020 r. realizatora „Programu polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej dla mieszkańców Gminy Wieluń w wieku 65 lat i więcej na lata 2020 -2023” oraz powołania Komisji Konkursowej

 

Na podstawie § 3 ust. 2 Statutu Wieluńskiego Domu Kultury nadanego Uchwałą nr LVIII/580/18 Rady Miejskiej w Wieluniu z 25 września 2018 r. oraz art. 48 ust.1 i art. 48b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, 1394, 1590, 1078, 1694, 1726, 1818, 1905, z 2014 r. poz. 1138, z 2018 r. poz. 2429, z 2019 r. poz. 2473, z 2020 r. poz. 695, 945) zarządzam, co następuje:

 

 • 1. 1. Ustala się treść ogłoszenia dotyczącego konkursu ofert na realizację w 2020 r. „Programu polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej dla mieszkańców Gminy Wieluń w wieku 65 lat i więcej na lata 2020-2023”.
 1. Na realizację programu w 2020 r. planuje się przeznaczyć kwotę nie większą niż 42 000,00 zł brutto.
 2. Ogłoszenie publikuje się poprzez jego zamieszczenie na stronie internetowej Wieluńskiego Domu Kultury http://wdkwielun.pl/http://bip-wdk.um.wielun.pl/, a także przez jego wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wieluniu i na stronie www.um.wielun.pl

 

 • 2.1. W celu wyboru ofert zgłoszonych do konkursu ofert, o którym mowa w § 1, powołuję Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją, w składzie:
 • Maria Zarębska – Przewodniczący Komisji
 • Magdalena Wujec – Członek Komisji,
 • Marek Walczak – Członek Komisji,
 • Marcin Bernaś – Członek Komisji,
 • Zofia Spaleniak – Członek Komisji,
 1. Regulamin pracy Komisji stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
 • 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2020

Dyrektora Wieluńskiego Domu Kultury

z dnia 9 września 2020 roku

Ogłoszenie

Dyrektor Wieluńskiego Domu Kultury

ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór w 2020 r. realizatora „Programu polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej dla mieszkańców Gminy Wieluń w wieku 65 lat i więcej na lata 2020 -2023”

 1. Nazwa zadania: realizacja w 2020 r. programu polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej dla mieszkańców Gminy Wieluń w wieku 65 lat i więcej.
 2. Cel zadania: zwiększenie liczby osób zaszczepionych przeciwko grypie.

III. Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu w 2020 r. wynosi do 42 000 ,00 zł

 1. Czas realizacji zadania.

Od dnia podpisania umowy do 22 grudnia 2020 r.

 1. Warunki realizacji zadania.
 2. Do składania ofert zaprasza się podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 295,567) dysponujące odpowiednimi gabinetami i sprzętem medycznym do realizacji programu, zatrudniające wykwalifikowaną kadrę medyczną konieczną do realizacji programu i  jednocześnie posiadające miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych na terenie gminy Wieluń. Pomieszczenia, w których odbywać się będą badania muszą spełniać warunki takie jak dla gabinetu diagnostyczno-zabiegowego (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa), a także dostępność do urządzeń odpowiednich do przechowywania szczepionek w warunkach zalecanych przez producenta (w szczególności zapewniający nieprzerwany łańcuch chłodniczy), materiały niezbędne do wykonania szczepienia oraz rozwiązania zapewniające gotowość do podjęcia działań na wypadek wystąpienia działań niepożądanych lub innej sytuacji zagrożenia dla zdrowia lub życia.
 3. Oferta powinna być zgodna ze wzorem formularza oferty, stanowiącym załącznik Nr 1 do Ogłoszenia.
 4. Adresaci zadania: osoby w wieku 65 lat i starsze (tj. urodzeni do końca 1955 roku) zameldowane na terenie Gminy Wieluń. Planowane jest objęcie programem ok. 950 osób.
 5. Realizacja programu powinna obejmować:
 • kwalifikację lekarską uwzględniającą przeciwwskazania do szczepień i ocenę ryzyka wystąpienia powikłań poszczepiennych. Lekarz udzieli wyczerpujących odpowiedzi na wszelkie pytania pacjenta związane ze szczepieniem przeciwko grypie, pouczy o prawidłowym postępowaniu dla uniknięcia zachorowania (m.in. unikanie czynników ryzyka, przestrzeganie zasad higieny), przekaże pacjentowi zalecenia odnośnie dalszego postępowania, w tym na wypadek podejrzenia zachorowania.
 • wykonanie szczepienia przez lekarza lub pielęgniarkę przy użyciu preparatu szczepionkowego przeciwko grypie sezonowej przygotowanej na najbliższy sezon grypy, dopuszczonego do obrotu na terytorium RP. Transport, przechowywanie i sposób podania będą zgodnie z zaleceniami producenta.
 1. Nie dopuszcza się pobierania jakichkolwiek opłat od adresatów zadania.
 2. Kryteria oceny ofert i opis sposobu oceny ofert.
 3. Oferty będą oceniane przez Komisję Konkursową w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej – do wglądu w Wieluńskim Domu Kultury.
 4. Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
 • złożenie po terminie;
 • niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty;
 • złożenie na niewłaściwym formularzu;
 • złożenie przez podmiot nieuprawniony;
 • złożenie przez oferenta, który nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem;
 • złożenie oferty na zadanie, którego termin realizacji odpowiada terminowi, o którym mowa w pkt IV niniejszego ogłoszenia;
 • wnioskowana przez oferenta kwota dofinansowania nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym;
 • złożenie oferty niepodpisanej przez osoby uprawnione.
 1. Do ofert, które podlegają jednokrotnemu usunięciu braków i nieprawidłowości należą te, w których:
 • brak jest podpisu jednej z osób uprawnionych;
 • nie załączono wymaganych załączników wskazanych w ogłoszeniu konkursowym lub złożono je niekompletne.
 1. Braki formalne i nieprawidłowości wskazane w ust. 3 mogą zostać usunięte w terminie wskazanym w wezwaniu do ich uzupełnienia lub poprawy.
 2. Nieuzupełnienie wszystkich wskazanych braków i nieprawidłowości lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.
 3. Oferty, które spełnią wymogi formalne oceniane będą pod względem merytorycznym wg następujących kryteriów oceny i skal punktowych:
 • planowana liczba osób objętych programem bezpłatnych szczepień przeciwko grypie [0-20 pkt];
 • dostępność do świadczeń medycznych (liczba dni w tygodniu oraz godziny dotyczące realizacji programu) [0-20 pkt];
 • zasoby kadrowe, które zostaną wykorzystane do realizacji programu [0- 20 pkt];
 • cena objęcia jednego pacjenta szczepieniem przeciw grypie, w tym zakupu preparatu szczepionkowego, przeprowadzenia badania kwalifikującego do szczepienia i usługa szczepienia [0-20 pkt];
 • określenie sposobu zapraszania pacjentów w ramach realizacji programu [0-20 pkt];

Łącznie maksymalnie 100 pkt.

 1. Konkurs ofert zostaje unieważniony jeżeli:
 • nie złożono żadnej oferty;
 • żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.

VII. Miejsce i termin składania ofert.

 1. Oferty na wymaganym formularzu należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs” w sekretariacie Wieluńskiego Domu Kultury, ul. Krakowskie Przedmieście 5, 98-300 Wieluń, w nieprzekraczalnym terminie do 25 września 2020 r. do godziny 13.00.
 2. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Wieluńskiego Domu Kultury.
 3. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie podlegają procedurze konkursowej oraz będą zwrócone do nadawcy bez otwierania koperty, o ile była ona zamknięta i zaklejona.
 4. Informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w Wieluńskim Domu Kultury, ul. Krakowskie Przedmieście 5, pod nr tel. 694 478 978, na stronie internetowej http://wdkwielun.pl/.

VIII. Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie do 1 miesiąca od daty zakończenia składania ofert.
 2. Dopuszcza się możliwość wyboru kliku realizatorów zadania lub braku wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
 3. W przypadku nie wpłynięcia ofert, konkurs zostaje nierozstrzygnięty.
 4. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest zawrzeć umowę na realizację programu polityki zdrowotnej zgodnie z treścią złożonej oferty w ciągu 10 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

 

 1. Termin i sposób ogłoszenia wyników konkursu ofert.

Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu na stronie internetowej Wieluńskiego Domu Kultury. O wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną poinformowani niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.

 1. Sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Oferent może odwołać się od rozstrzygnięcia konkursu ofert do Dyrektora Wieluńskiego Domu Kultury w ciągu 7 dni od daty opublikowania o rozstrzygnięciu konkursu. Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie do 14 dni. Sposób rozstrzygnięcia odwołania podawany jest do publicznej wiadomości.

 1. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty.

Do oferty – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Ogłoszenia, należy dołączyć poprawnie wypełnione załączniki:

 1. oświadczenia oferenta zgodnie z wymogami art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1492), wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Ogłoszenia;
 2. kserokopię aktualnego odpisu z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących,
 3. kopię statutu lub regulaminu organizacyjnego,
 4. kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej,
 5. podpisaną klauzulę Informacyjną dotycząca przetwarzania danych osobowych w Wieluńskim Domu Kultury wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Ogłoszenia.

XII. Odwołanie konkursu, przedłużenie terminu składania ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, zmiany terminu składania ofert oraz nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny. 

Wzór formularza ofertowego do konkursu na wybór w 2020 r realizatora „Programu polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej dla mieszkańców Gminy Wieluń w wieku 65 lat i więcej na lata 2020-2023”.

ZAŁĄCZONE DOKUMENTY: 

 1. Kserokopia aktualnego odpisu z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących
 2. Kopia statutu lub regulaminu organizacyjnego,
 3. Kopia aktualnej polisy ubezpieczeniowej,
 1. Oświadczenia oferenta
 2. Podpisana klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Wieluńskim Domu Kultury.

 Oświadczenia oferenta:

Oferent oświadcza, że na dzień złożenia oferty:

 • zapoznał się z treścią ogłoszenia o konkursie ofert,
 • sprzęt medyczny używany do realizacji badań spełnia wymogi, określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 186),
 • osoby, które będą wykonywały badania – świadczenia zdrowotne w ramach programu będącego przedmiotem konkursu posiadają odpowiednie kwalifikacje i aktualne uprawnienia do ich wykonywania,
 • w stosunku do oferenta nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych,
 • w stosunku do osób uprawnionych do reprezentowania oferenta nie orzeczono zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz nie są one karane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • w przypadku wyboru niniejszej oferty, oferent, którego reprezentuję nie będzie wykazywał do rozliczenia świadczeń zdrowotnych objętych Programem, udzielonych uczestnikom Programu (pacjentom), które są jednocześnie finansowane z innych środków, w szczególności w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Wieluńskim Domu Kultury

 

– Administratorem danych osobowych jest Wieluński Dom Kultury z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 5, 98-300 Wieluń, prowadzącym działalność zgodnie ze swym statutem. Tel: 43 843 86 40, e-mail: sekretariat@wdkwielun.pl.

– Z inspektorem ochrony danych Wieluńskiego Domu Kultury można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@wdkwielun.pl lub pod numerem telefonu: 735 984 807.

– Dane osobowe zawarte w formularzu ofertowym (według załącznika nr 1 do Ogłoszenia) oraz w Oświadczeniu oferenta (według załącznika nr 2 do Ogłoszenia) będą przetwarzane w celu związanym z przeprowadzeniem otwartego konkursu ofert na wybór realizatora zadania w zakresie ochrony zdrowia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), tzw. RODO w związku z art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym.

– W związku z przetwarzaniem przez Wieluński Dom Kultury danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 • żądania od Wieluńskiego Domu Kultury dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • otrzymania od Wieluńskiego Domu Kultury swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia tych danych do innego administratora,

– Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

– Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert, oceny ofert i wyboru podmiotu, z którym zostanie podpisana umowa.

– W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych przez Wieluński Dom Kultury narusza przepisy RODO, mogą Państwo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym.

-Państwa dane przetwarzane przez Wieluński Dom Kultury nie będą podlegać procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji. To znaczy, że nie będą one przetwarzane w sposób automatyczny i nie będą podlegać profilowaniu.

 

Regulamin pracy Komisji Konkursowej

powołanej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora „Programu polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej dla mieszkańców Gminy Wieluń w wieku 65 lat i więcej na lata 2020-2023”

 

 1. Komisja konkursowa, zwana dalej „Komisją” zostaje powołana zarządzeniem Dyrektora Wieluńskiego Domu Kultury.
 2. Komisja rozwiązuje się z chwilą zatwierdzenia przez Dyrektora Wieluńskiego Domu Kultury dokonanego przez Komisję wyboru realizatora programu.
 3. Posiedzenie Komisji powinno się odbyć w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zakończenia naboru ofert.
 4. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji lub w przypadku jego nieobecności inny najstarszy Komisji Konkursowej wskazany przez Przewodniczącego.
 5. Jeżeli postępowanie konkursowe nie doprowadzi do wyłonienia najkorzystniejszej oferty, Komisja przedstawia Dyrektorowi Wieluńskiego Domu Kultury wniosek o unieważnienie postępowania konkursowego.
 6. Brak złożenia ofert skutkuje nierozstrzygnięciem konkursu.
 7. W razie, gdy do postępowania konkursowego zgłoszona została tylko jedna oferta, Komisja może przyjąć tę ofertę, jeżeli stwierdzi, że spełnia ona wymagania określone w Ogłoszeniu.
 8. W sytuacjach nie przewidzianych niniejszym regulaminem rozstrzygnięcia będą podejmowane przez Komisję zwykłą większością głosów.
 9. Członek Komisji podlega wyłączeniu od udziału w Komisji, gdy oferentem jest:

1)         jego małżonek oraz krewny i powinowaty do drugiego stopnia,

2)         osoba związana z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,

3)         osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej,

 1. Członkowie Komisji na jej pierwszym posiedzeniu składają oświadczenie, że nie są spokrewnieni i nie pozostają w stosunku nadrzędności służbowej lub innej z oferentami.
 2. Komisja obraduje na posiedzeniach bez udziału oferentów.
 3. Komisja obraduje w obecności przynajmniej połowy jej składu, a członkowie swoją obecność potwierdzają na liście obecności.
 4. Komisja, przystępując do rozstrzygnięcia konkursu ofert, dokonuje kolejno następujących czynności:
 • stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę otrzymanych ofert,
 • odrzuca oferty nadesłane po wyznaczonym terminie,
 • otwiera koperty z ofertami,
 • pozostawia bez rozpatrzenia oferty, które zostały złożone na formularzu innym niż stanowiący Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia.
 • sprawdza zgodność ofert z wymogami formalnymi określonymi w Ogłoszeniu. W przypadku wystąpienia braków formalnych w ofercie Komisja wzywa Oferenta do uzupełnienia wskazanych braków. Oferent jest zobowiązany do uzupełnienia braków formalnych wskazanych przez Komisję Konkursową w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania
 • przyjmuje do protokołu wyjaśnienia i oświadczenia zgłoszone przez Oferentów,
 • po upływie terminu, o którym mowa w ppkt 5 Komisja ponownie dokonuje oceny formalnej ofert i odrzuca oferty, które nie spełniają wymogów określonych w Ogłoszeniu,
 • wybiera najkorzystniejszą ofertę lub kilka ofert albo nie przyjmuje żadnej z ofert,
 • po dokonaniu oceny ofert Komisja sporządza i przedstawia Dyrektorowi Wieluńskiego Domu Kultury protokół zawierający zestawienie złożonych ofert wraz z zawartą w nich propozycją kosztową realizacji programu oraz propozycją wyboru danej oferty lub ofert i stosownym podziałem środków pomiędzy kilku oferentów.
 1. Każde posiedzenie Komisji musi być udokumentowane odrębnym protokołem.
 2. Komisja niezwłocznie zamieszcza wyniki konkursu ofert na stronie internetowej Wieluńskiego Domu Kultury http://wdkwielun.pl/ i http://bip-wdk.um.wielun.pl/

 

Pokaż panel
Pracownia muzyki
Pracownia plastyki
Pracownia arteterapii
Pracownia ruchu
Kluby
Wieluński Uniwersytet trzeciego wieku


Kontakt

Wieluński Dom Kultury
Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
tel. 43 843 86 40
Więcej...

Deklaracja dostępności

Więcej...

Zadanie pn. „Pomagając pszczołom, pomagamy sobie” dofinansowane ze środków Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.

Zadanie pn. „Cyfryzacja sali kameralnej Kino Teatru-Syrena w Wieluniu” w ramach „Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Rozwój Kin – Cyfryzacja”.

Zadanie pn. „Zakup i montaż nagłośnienia kinowego i ekranu kinowego w Sali kameralnej Kino Teatru Syrena w ramach programu operacyjnego Rozwój kin – Modernizacja Kin” dofinansowane z środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej .