Wieluński Dom Kultury
Pokaż menu

Konkurs ofert na wybór w 2020 r. realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: „Wczesne wykrywanie wad wzroku wśród uczniów pierwszych klas szkół podstawowych na terenie Gminy Wieluń na lata 2020-2023”

 

 

 

Konkurs ofert na wybór w 2020 r. realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: „Wczesne wykrywanie wad wzroku wśród uczniów pierwszych klas szkół podstawowych na terenie Gminy Wieluń na lata 2020-2023”.

Zarządzenie nr 13.2020

wzór umowy

Wzór formularza

Komunikat

Ogłoszenie

Dyrektor Wieluńskiego Domu Kultury

ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór w 2020 r. realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: „Wczesne wykrywanie wad wzroku wśród uczniów pierwszych klas szkół podstawowych na terenie Gminy Wieluń na lata 2020-2023”

 

 1. Nazwa zadania: realizacja w 2020 r. programu polityki zdrowotnej pn.: „Wczesne wykrywanie wad wzroku wśród uczniów pierwszych klas szkół podstawowych na terenie Gminy Wieluń na lata 2020-2023”
 2. Cel zadania: zwiększenie wczesnego wykrywania i zdiagnozowania zaburzeń refrakcji, akomodacji, zeza oraz niedowidzenia dzieci zamieszkałych, bądź uczących się w pierwszych klasach szkół podstawowych na terenie Gminy Wieluń w okresie trwania programu.

III. Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu w 2020 r. wynosi do 14 350 ,00 zł

 1. Czas realizacji zadania.

Od dnia podpisania umowy do 22 grudnia 2020 r.

 1. Warunki realizacji zadania.
 2. Do składania ofert zaprasza się podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 295,567) dysponujące odpowiednimi gabinetami i sprzętem medycznym do realizacji programu, zatrudniające wykwalifikowaną kadrę medyczną konieczną do realizacji programu i  jednocześnie posiadające miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych na terenie gminy Wieluń. Pomieszczenia, w których odbywać się będą badania muszą odpowiadać obowiązującym wymogom techniczno-sanitarnym dla gabinetów okulistycznych, w tym w szczególności Podmiot winien jest spełniać wymogi, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
 3. Oferta powinna być zgodna ze wzorem formularza oferty, stanowiącym załącznik Nr 1 do Ogłoszenia.
 4. Adresaci zadania: do 205 dzieci klas pierwszych uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Wieluń.
 5. Realizacja programu powinna obejmować:

1) przeprowadzenie społecznej kampanii edukacyjno–informacyjnej na temat profilaktyki wad wzroku ich wczesnego wykrywania i leczenia w kontekście wyzwań i osiągnieć szkolnych dzieci;

2) uzyskanie pisemnej zgody od rodzica lub opiekuna prawnego na udział dziecka w programie;

3) konsultację okulistyczną oraz przeprowadzenie badania okulistycznego na podstawie procedur dotyczących badań okulistycznych wykonywanych przez osobę uprawnioną do wykonania ww. badań. Badanie będzie obejmować:

 1. badanie ostrości wzroku do dali (tablice podświetlane optotypów) i bliży (tablice Snellena);
 2. badanie ruchomości gałek ocznych (kontrola ustawienia oczu – potwierdzenie lub wykluczenie obecności zeza);
 3. badanie dna oka oraz refrakcji (w celu wykrycia ewentualnych schorzeń oczu);
 4. badanie wady refrakcji refraktometrem po porażeniu akomodacji w celu wykrycia ewentualnej wady wzroku.
 • przekazanie pisemnej informacji o konsultacji okulistycznej dla rodzica i lekarza POZ, z zaznaczaniem konieczności ewentualnego leczenia w przypadku wykrycia wady wzroku.
 • przeprowadzenie z rodzicami/opiekunami prawnymi ankiety satysfakcji z programu.

Badania będące przedmiotem diagnostyki chorób oczu powinny się odbyć podczas jednej wizyty dziecka wraz z rodzicem/ opiekunem prawnym w siedzibie Realizatora.

 1. Nie dopuszcza się pobierania jakichkolwiek opłat od adresatów zadania.
 2. Kryteria oceny ofert i opis sposobu oceny ofert.
 3. Oferty będą oceniane przez Komisję Konkursową w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej – do wglądu w Wieluńskim Domu Kultury.
 4. Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
 • złożenie po terminie;
 • niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty;
 • złożenie na niewłaściwym formularzu;
 • złożenie przez podmiot nieuprawniony;
 • złożenie przez oferenta, który nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem;
 • złożenie oferty na zadanie, którego termin realizacji odpowiada terminowi, o którym mowa w pkt IV niniejszego ogłoszenia;
 • wnioskowana przez oferenta kwota dofinansowania nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym;
 • złożenie oferty niepodpisanej przez osoby uprawnione.
 1. Do ofert, które podlegają jednokrotnemu usunięciu braków i nieprawidłowości należą te, w których:
 • brak jest podpisu jednej z osób uprawnionych;
 • nie załączono wymaganych załączników wskazanych w ogłoszeniu konkursowym lub złożono je niekompletne.
 1. Braki formalne i nieprawidłowości wskazane w ust. 3 mogą zostać usunięte w terminie wskazanym w wezwaniu do ich uzupełnienia lub poprawy.
 2. Nieuzupełnienie wszystkich wskazanych braków i nieprawidłowości lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.
 3. Oferty, które spełnią wymogi formalne oceniane będą pod względem merytorycznym wg następujących kryteriów oceny i skal punktowych:
 • możliwość zrealizowania zadania w Wieluniu [0-20 pkt];
 • kwalifikacje zawodowe specjalistów realizujących program i zasoby kadrowe [0- 20 pkt];
 • warunki lokalowe i sprzętowe [0-20 pkt.]
 • dostępność do świadczeń w godzinach popołudniowych [0-10 pkt];
 • koszt jednostkowy konsultacji okulistycznej i badania okulistycznego [0-30 pkt];

Łącznie maksymalnie 100 pkt.

 1. Konkurs ofert zostaje unieważniony jeżeli:
 • nie złożono żadnej oferty;
 • żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.

VII. Miejsce i termin składania ofert.

 1. Oferty na wymaganym formularzu należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs” w sekretariacie Wieluńskiego Domu Kultury, ul. Krakowskie Przedmieście 5, 98-300 Wieluń, w nieprzekraczalnym terminie do 22 września 2020 r. do godziny 13.00.
 2. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Wieluńskiego Domu Kultury.
 3. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie podlegają procedurze konkursowej oraz będą zwrócone do nadawcy bez otwierania koperty, o ile była ona zamknięta i zaklejona.
 4. Informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w Wieluńskim Domu Kultury, ul. Krakowskie Przedmieście 5, pod nr tel. 694 478 978, na stronie internetowej http://wdkwielun.pl/.

 

 

VIII. Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie do 1 miesiąca od daty zakończenia składania ofert.
 2. Dopuszcza się możliwość wyboru kliku realizatorów zadania lub braku wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
 3. W przypadku nie wpłynięcia ofert, konkurs zostaje nierozstrzygnięty.
 4. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest zawrzeć umowę na realizację programu polityki zdrowotnej zgodnie z treścią złożonej oferty w ciągu 10 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.
 5. Termin i sposób ogłoszenia wyników konkursu ofert.

Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu na stronie internetowej Wieluńskiego Domu Kultury. O wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną poinformowani niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.

 1. Sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Oferent może odwołać się od rozstrzygnięcia konkursu ofert do Dyrektora Wieluńskiego Domu Kultury w ciągu 7 dni od daty opublikowania o rozstrzygnięciu konkursu. Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie do 14 dni. Sposób rozstrzygnięcia odwołania podawany jest do publicznej wiadomości.

 1. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty.

Do oferty – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Ogłoszenia, należy dołączyć poprawnie wypełnione załączniki:

 1. oświadczenia oferenta zgodnie z wymogami art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1492), wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Ogłoszenia;
 2. kserokopię aktualnego odpisu z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących,
 3. kopię statutu lub regulaminu organizacyjnego
 4. kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej,
 5. podpisaną klauzulę Informacyjną dotycząca przetwarzania danych osobowych w Wieluńskim Domu Kultury wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Ogłoszenia.

XII. Odwołanie konkursu, przedłużenie terminu składania ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, zmiany terminu składania ofert oraz nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

 

 

 

 

Pokaż panel
Pracownia muzyki
Pracownia plastyki
Pracownia arteterapii
Pracownia ruchu
Kluby
Wieluński Uniwersytet trzeciego wieku


Kontakt

Wieluński Dom Kultury
Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
tel. 43 843 86 40
Więcej...

Deklaracja dostępności

Więcej...

Zadanie pn. „Pomagając pszczołom, pomagamy sobie” dofinansowane ze środków Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.

Zadanie pn. „Cyfryzacja sali kameralnej Kino Teatru-Syrena w Wieluniu” w ramach „Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Rozwój Kin – Cyfryzacja”.

Zadanie pn. „Zakup i montaż nagłośnienia kinowego i ekranu kinowego w Sali kameralnej Kino Teatru Syrena w ramach programu operacyjnego Rozwój kin – Modernizacja Kin” dofinansowane z środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej .