Wieluński Dom Kultury
Pokaż menu

Konkurs plastyczny dla dzieci!

 

ZAPRASZAMY DZIECI DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA RODZINY!

 

 

REGULAMIN KONKURSU „NAJWAŻENIEJSZE WYDARZENIE W MOJEJ RODZINIE”

 

ORGANIZATOR:

 • WIELUŃSKI DOM KULTURY

CELE:

 • promowanie pozytywnych relacji rodzinnych oraz więzi międzypokoleniowych
 • utrwalanie prawidłowych wartości w życiu młodego człowieka
 • odkrywanie inspiracji artystycznych w relacjach rodzinnych
 • pobudzanie twórczego myślenia
 • rozwijanie talentów artystycznych wśród dzieci i młodzieży

KATEGORIE WIEKOWE UCZESTNIKÓW:

 • dzieci w wieku przedszkolnym
 • dzieci z klas I-III szkół podstawowych
 • dzieci z klas IV- VIII szkół podstawowych

KRYTERIA KONKURSU:

 • konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu gminy Wieluń
 • praca konkursowa może być wykonana dowolną techniką plastyczną: malarstwo, rysunek, szkic, collage, wydzieranka…
 • sugerowany format dzieła to A3 lub A4
 • uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę
 • pracę należy opatrzyć wypełnioną kartą zgłoszenia (imię, nazwisko, nazwa placówki, numer telefonu rodzica/opiekuna prawnego). Prace niepodpisane lub bez karty zgłoszeniowej nie wezmą udziału w konkursie
 • w konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy ani osoby współpracujące z Organizatorem. W konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).
 • Prace przyjmowane będą w terminie: 17-25.05.2021 r w siedzibie Wieluńskiego Domu Kultury przy ul. Krakowskie Przedmieście 5 w godz. 8.00-16.00

NAGRODY:

Jury powołane przez Organizatora wyłoni 3 najlepsze prace w każdej kategorii wiekowej i obdarzy atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi.

UWAGI KOŃCOWE:

 • Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo publikacji prac w przestrzeni publicznej
 • uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu
 • nagrody należy odebrać poprzez wcześniejsze umówienie się telefoniczne z organizatorem konkursu.
 • nagrody nieodebrane w wyznaczonym terminie przechodzą na własność Organizatora Konkursu do wykorzystania w innych edycjach konkursów.
 • wyniki i  podsumowanie konkursu zamieszczone będą na stronie wdkwielun.pl i

Facebooku Wieluńskiego Domu Kultury.

Ogłoszenie wyników nastąpi  na stronie www.wdkwielun.pl oraz na FB WDK.

Dodatkowe informacje w WDK pod nr tel. 43 843 86 40

Koordynator konkursu: Paulina Szkudlarek- Skotnicka

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Wieluński Dom Kultury z siedzibą przy
ul. Krakowskie Przedmieście 5, 98-300 Wieluń, prowadzącym działalność zgodnie ze swym statutem. Tel: 43 843 86 40, e-mail: sekretariat@wdkwielun.pl.

Z inspektorem ochrony danych Wieluńskiego Domu Kultury można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@wdkwielun.pl lub pod numerem telefonu: 735 984 807.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), tzw. RODO.

W związku z przetwarzaniem przez Wieluński Dom Kultury danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 • żądania od Wieluńskiego Domu Kultury dostępu do swoich danych osobowych oraz danych osobowych swojego dziecka,
 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz danych osobowych swojego dziecka,
 • otrzymania od Wieluńskiego Domu Kultury swoich danych osobowych oraz danych osobowych swojego dziecka w ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia tych danych do innego administratora,
 • cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w danym celu w przypadkach, gdy to przetwarzanie odbywa się na podstawie takiej zgody udzielonej przez Państwa (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania realizowanego do czasu wycofania zgody).

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres do chwili wycofania zgody i nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym.

W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych przez Wieluński Dom Kultury narusza przepisy RODO, mogą Państwo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym.

Państwa dane przetwarzane przez Wieluński Dom Kultury nie będą podlegać procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji. To znaczy, że nie będą one przetwarzane
w sposób automatyczny i nie będą podlegać profilowaniu. 

 KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

Pokaż panel
Pracownia muzyki
Pracownia plastyki
Pracownia arteterapii
Pracownia ruchu
Kluby
Wieluński Uniwersytet trzeciego wieku


Kontakt

Wieluński Dom Kultury
Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
tel. 43 843 86 40
Więcej...

Deklaracja dostępności

Więcej...

Zadanie pn. „Pomagając pszczołom, pomagamy sobie” dofinansowane ze środków Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.

Zadanie pn. „Cyfryzacja sali kameralnej Kino Teatru-Syrena w Wieluniu” w ramach „Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Rozwój Kin – Cyfryzacja”.

Zadanie pn. „Zakup i montaż nagłośnienia kinowego i ekranu kinowego w Sali kameralnej Kino Teatru Syrena w ramach programu operacyjnego Rozwój kin – Modernizacja Kin” dofinansowane z środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej .